Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης

Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πράξη επεξεργασίας: «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Διεύθυνση Γ, Μονάδα Γ.4.

Κωδικός αναφοράς καταχώρησης: DPR-EC-13729.1

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [με τον οποίο καταργήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τους λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο που τα συλλέγουμε, τα χειριζόμαστε και εξασφαλίζουμε την προστασία όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται και ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας. Επίσης, περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων, μέσω του οποίου μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του δικτύου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στα κράτη μέλη, εφεξής θα αναφέρεται ως δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης».

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Το πιλοτικό έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» ή το «έργο» αποσκοπεί στη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων) των κρατών μελών στην προώθηση του διαλόγου με τους πολίτες για τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ. Το έργο συνυπογράφουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζει έναν από τους αιρετούς εκπροσώπους του ως μέλος του έργου και δεσμεύεται να το αντικαθιστά, κάθε φορά που η θητεία του θα εκπνέει.

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων των εκπροσώπων των τοπικών αυτοδιοικήσεων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου και τη συνέχιση των εργασιών του. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για: 

 • Τη λειτουργία και τη διαχείριση του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», καθώς και για την επιλογή των μελών του.
 • Τις δραστηριότητες επικοινωνίας, όπως η προώθηση του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» και των δράσεων στο πλαίσιο αυτού, όπως η αλληλογραφία, η αποστολή προσκλήσεων και ειδοποιήσεων, οι συνεπόμενες δραστηριότητες, η λήψη φωτογραφιών και οι βιντεοσκοπήσεις, καθώς και η διανομή ενημερωτικού δελτίου (αφορά τη διαχείριση καταλόγων με τα στοιχεία επικοινωνίας για την αλληλογραφία).
 • Τη διοργάνωση δια ζώσης και διαδικτυακών επιμορφωτικών εκδηλώσεων, ενημερωτικών συνόδων, συναντήσεων, την εκπόνηση μελετών/αξιολογήσεων και ερευνών.
 • Την παροχή πληροφοριών, τα αιτήματα πληροφόρησης και τις προσκλήσεις για ανάληψη δράσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών μελών της ΕΕ. Για την επεξεργασία των αιτήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζεται από ανάδοχο εταιρεία. Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία διαχειρίζεται έναν ιστότοπο στον διαδικτυακό τομέα europa.eu, μέσω του οποίου προωθείται το έργο στα κράτη μέλη, αναρτώνται τα έντυπα των αιτήσεων και προβάλλεται ο κατάλογος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο έργο. Οι επιλεγόμενοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογράφουν δήλωση συμφωνίας για τη συμμετοχή τους στο έργο. 

Με την αίτησή τους, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύονται να προωθήσουν τον διάλογο για τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ μεταξύ των πολιτών των περιφερειών τους. Για τον σκοπό αυτόν υποστηρίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και τον ανάδοχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σχετικό ενημερωτικό υλικό, επιμόρφωση, ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας βασίζεται στην πλατφόρμα Futurium (κωδ. αναφ. καταχώρησης DPR-EC-00787). Το Futurium είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (ΓΔ CNECT), μέσω της οποίας τα μέλη του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ομώνυμη διαδικτυακή κοινότητα και να συνεισφέρουν σε αυτήν (ήτοι με ανάρτηση σχολίων, ανταλλαγή ιδεών κ.λπ.). Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα στα μέλη του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχουν συναινέσει σε αυτήν την επικοινωνία). Η διαδικτυακή κοινότητα «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (ΓΔ COMM), η οποία αποφασίζει για τη συμμετοχή και τις λοιπές συναφείς πτυχές της διαδικτυακής δραστηριότητας των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» στην πλατφόρμα Futurium.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

3. Επί ποιας νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη δυνάμει του άρθρου 5.1

 • 5.1(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης.

Την ευθύνη της υλοποίησης του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» έχει η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Μονάδα Γ.4 στο πλαίσιο του Προγράμματος εργασίας της ΓΔ COMM για το 2021 (όπως τροποποιήθηκε την 8η Απριλίου 2021).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και τη λειτουργία της Επιτροπής, όπως καθορίζεται από τις Συνθήκες και πιο συγκεκριμένα από το άρθρο 5 και το άρθρο 13 της ΣΕΕ, τα άρθρα 244-250 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 1 και το άρθρο 11 της ΣΕΕ. Επιπλέον, το έργο εφαρμόζει την αρχή ότι η επικοινωνία για την ΕΕ αποτελεί κοινωνική ευθύνη τόσο σε υπερεθνικό, ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, όπως διατυπώνεται λεπτομερώς στη σελίδα 40 της ανακοίνωσης COM(2019)218 για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ-27 στο Σιμπίου (Ρουμανία) στις 9 Μαΐου 2019.

Η υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» αποτελεί καθήκον που απορρέει από τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο. Το έργο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2021 ως πιλοτικό έργο υπό την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ.223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

 • 5(1)(δ) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Οι πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της οργάνωσης και της διαχείρισης του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» είναι σύννομες δυνάμει του άρθρου 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εφόσον οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, προτού γίνουν μέλη του εν λόγω δικτύου.

4. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία;

Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επιτρέπεται να συλλέγει τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

 • Για τα μέλη του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» (π.χ. μέλος οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης): ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση), φύλο (άνδρας / γυναίκα / άλλο / προτιμώ να μην πω), ομιλούμενες ή/και προτιμώμενες γλώσσες επικοινωνίας.
 • Οι πολίτες μπορούν να εγγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 • Τα διαθέσιμα προσωπικά δεδομένα μέσω οπτικοακουστικού περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες/εικόνες, φωτογραφήσεις, παρουσιάσεις), τα οποία ενδέχεται να διατίθενται στο διαδίκτυο/ενδοδίκτυο, στο πλαίσιο των συναντήσεων και των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις των συναντήσεων.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επιτρέπεται να κοινοποιεί συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες με άλλες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τρίτους για σκοπούς επιστημονικών ερευνών και στατιστικών αναλύσεων.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

 • Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των καταλόγων με τα στοιχεία επικοινωνίας για την αλληλογραφία) αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των παρόχων υπηρεσιών/του αναδόχου και στο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το υποκείμενο των δεδομένων συμμετέχει στο έργο και, στη συνέχεια, για μέγιστη περίοδο τριών (3) ετών. 

Εάν ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή ένα μεμονωμένο μέλος του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» παύσει να αποτελεί μέλος του δικτύου, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας θα προβεί σε όλες τις εύλογες ενέργειες για την απόσυρση των σχετικών πληροφοριών από τη βάση δεδομένων και τη διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης. 

 • Επιλεγμένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο ενδέχεται να αρχειοθετηθεί για μόνιμη διατήρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού καταλόγου διατήρησης σε επίπεδο Επιτροπής (SEC(2019)900/2), για σκοπούς τεκμηρίωσης, διατήρησης και διαθεσιμότητας της ιστορίας και της οπτικοακουστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία αφορούν την καθημερινή αλληλογραφία, τις προσκλήσεις για την κατάθεση προτάσεων ή/και εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα τελικά αρχεία των συμβάσεων και των οικονομικών εγγράφων, καθώς και τις εκθέσεις που περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία, αρχειοθετούνται σύμφωνα με τον κοινό κατάλογο διατήρησης σε επίπεδο Επιτροπής (SEC(2019)900/2) και αποθηκεύονται στο προηγμένο σύστημα διατήρησης αρχείων (ARES), υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για μια περίοδο 10 ετών με την εφαρμογή τεχνικών δειγματοληψίας και επιλογής.

6. Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα ηλεκτρονικής μορφής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, μεταφορτωμένες δέσμες δεδομένων κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αναδόχου (στην ΕΕ). Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανάδοχοι έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύονται με ειδική ρήτρα για οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ). 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μια σειρά από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Στα τεχνικά μέτρα συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση απειλών διαδικτυακής ασφάλειας, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Στα οργανωτικά μέτρα συμπεριλαμβάνονται ο περιορισμός της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νομότυπη ανάγκη γνώσης των πληροφοριών, για τους σκοπούς της παρούσας πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται για την εν λόγω πράξη επεξεργασίας, έχουν εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και οι ανάδοχοί τους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση της παρούσας πράξης επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση. Αυτά τα πρόσωπα δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και, όποτε απαιτείται, από επιπρόσθετες συμφωνίες τήρησης απορρήτου των πληροφοριών. 

Το εντεταλμένο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αναδόχων του έργου έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» (μεταξύ των οποίων ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων, έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία και τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην πλατφόρμα Futurium, αλληλογραφία, προσκλήσεις για την επιλογή μελών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα τελικά αρχεία των συμβάσεων και των οικονομικών εγγράφων). 

Το εντεταλμένο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση και τη διαχείριση της πλατφόρμας Futurium.

Τα κέντρα EUROPE DIRECT έχουν πρόσβαση στους καταλόγους ταχυδρομικών διευθύνσεων, σε έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», τα οποία πρέπει να συλλέγονται βάσει της αρχής της ανάγκης για γνώση από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ανάδοχο του έργου. 

Πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών επεξεργασίας, δυνάμει σύμβασης-πλαισίου, ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» (μεταξύ των οποίων ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνονται κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων ή/και οι κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων που θα καταρτίσουν οι ίδιοι οι πάροχοι και τα έντυπα/ηλεκτρονικά αρχεία που επίσης θα δημιουργήσουν οι ίδιοι βάσει συμβάσεων με τα μέλη των τοπικών οντοτήτων), για τους σκοπούς της διοργάνωσης επισκέψεων, επιμορφωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, της εκπόνησης μελετών/αξιολογήσεων/ερευνών και της συλλογής πληροφοριών. Οι πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε καταλόγους ταχυδρομικών διευθύνσεων προκειμένου να επικοινωνούν με τα μέλη των τοπικών οντοτήτων, για την οργάνωση των ταξιδιών και της διαμονής τους, καθώς και για τη συλλογή πληροφοριών. 

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ενδέχεται να συλλέγουν και να χειρίζονται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» για τους σκοπούς εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Υπηρεσίες ασφαλείας νοούνται οι υπηρεσίες, οι οποίες είναι συμβεβλημένες με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙI (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ως «υποκείμενο δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα. Όσον αφορά την παρούσα πράξη επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα [άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].
 • Το δικαίωμα διόρθωσης σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή [άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων [άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].
 • Κατά περίπτωση, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων [άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων [άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725], και
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία είναι σύννομη δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού.

 Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή σε περίπτωση διαφωνίας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στην ενότητα 9 του παρόντος εγγράφου.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, στο αίτημά σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε την περιγραφή τους (ήτοι τους κωδικούς αναφοράς καταχωρήσεων, όπως ορίζεται στην ενότητα 10).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν έχετε σχόλια, απορίες ή προβληματισμούς, ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στη Μονάδα Γ.4 της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (COMM-C4atec [dot] europa [dot] eu (COMM-C4[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)) για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (ήτοι να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), εφόσον θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δυνάμει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί εξαιτίας της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και κοινοποιηθεί προς τον ΥΠΔ. Η πρόσβαση στο μητρώο είναι δυνατή μέσω του εξής συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον εξής κωδικό αναφοράς καταχώρησης: DPR-EC-13729.1