Põhisisu juurde
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega

Privaatsusavaldus

Selles privaatsusavalduses antakse teavet teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“

Vastutav andmetöötleja: Kommunikatsiooni peadirektoraat, direktoraat C, üksus C.4.

Kirje viide: DPR-EC-13729.1

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi komisjon) on võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2018. aasta 23. oktoobri määrusele (EL) 2018/1725 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Selles privaatsusavalduses selgitatakse teie isikuandmete töötlemise põhjuseid, seda, kuidas me kõiki esitatud isikuandmeid kogume, töötleme ja kaitseme, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised õigused teil on seoses teie isikuandmetega. Samuti on seal täpsustatud vastutava andmetöötleja kontaktandmed, kelle juures te võite oma õigusi kasutada, ning andmekaitseametniku ja Euroopa andmekaitseinspektori kontaktandmed.

See privaatsusavaldus käsitleb isikuandmete töötlemist komisjoni poolt liikmesriikide kohalike nõunike võrgustiku (edaspidi „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“) haldamisel.

2. Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

Töötlemise eesmärk on hõlbustada projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ toimimist ja haldamist.

Projekt „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ on katseprojekt, mille eesmärk on kaasata liikmesriikide kohalikul tasandil valitud esindajad (kohalikud nõunikud) kodanike teavitamisse ELi poliitika ja prioriteetide asjus. Projektile on alla kirjutanud liikmesriikide kohalikud omavalitsused ja Euroopa Komisjon. Kohalikud omavalitsused määravad ühe oma kohalikul tasandil valitud nõuniku projekti liikmeks ja kohustuvad määrama asendaja, kui nõuniku volitused lõppevad.

Kohalikelt nõunikelt saadud isikuandmed on vajalikud selleks, et tagada võrgustiku toimimine ja ülesannete täitmine. Konkreetselt on isikuandmete töötlemine vajalik järgmistel põhjustel: 

 • projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ läbiviimine ja juhtimine ning selle liikmete valimine;
 • kommunikatsioonitegevus, näiteks projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ ja selle tegevuse edendamine, näiteks kirjavahetus, kutsete ja teadete saatmine ning järelmeetmete võtmine, fotode ja videote tegemine, samuti uudiskirja levitamine (hõlmab kontaktnimekirjade haldamist kirjavahetuse eesmärgil);
 • füüsiliste ja veebikoolituste, teabeürituste, koosolekute, uuringute/hindamiste ning küsitluste korraldamine;
 • teabe esitamine, teabenõuded ja üleskutsed meetmete võtmiseks.

Euroopa Komisjon avaldab avatud konkursikutse ELi liikmesriikide kohalikele omavalitsustele. Euroopa Komisjoni toetab taotluste menetlemisel töövõtja. Lisaks haldab töövõtja europa.eu veebidomeenil veebilehte, mis reklaamib projekti liikmesriikides, avaldab taotlusvormi ja esitab projektiga liitunud kohalike omavalitsuste nimekirja. Valitud kohalikud nõunikud allkirjastavad avalduse, millega nad nõustuvad projektis osalema. 

Taotluse esitamisel kohustuvad kohalikud nõunikud teavitama oma piirkonna elanikke ELi poliitikast ja prioriteetidest. Selleks toetavad neid kommunikatsiooni peadirektoraat ja Euroopa Komisjoni töövõtja asjakohaste kommunikatsioonimaterjalide, koolituste, koostöövõrgustike loomise ning heade tavade vahetamise võimalustega. 

Selleks, et hõlbustada võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmete koostööd, kasutab kommunikatsiooni peadirektoraat platvormi Futurium (vt DPR-EC-00787). Futurium on Euroopa Komisjonile kuuluv veebiplatvorm, mida haldab Euroopa Komisjoni peadirektoraat CNECT ja mis võimaldab võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmetel liituda kõnealuse võrgustiku veebikogukonnaga ning anda oma panus sellesse kogukonda (st lisada kommentaare, jagada ideid jne). See võimaldab ka võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmetel võtta ühendust teiste liikmetega e-posti teel (kui liige on andnud oma nõusoleku, et teised liikmed temaga ühendust võtavad). Veebikogukonda „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ haldab kommunikatsiooni peadirektoraat, kes otsustab selle võrgustiku liikmete liikmelisuse ja muude asjakohaste aspektide üle Futuriumi platvormil. 

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profiilide koostamiseks.

3. Millisel õiguslikul alusel (millistel õiguslikel alustel) me teie isikuandmeid töötleme?

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus vastavalt artikli 5 lõikele 1

 • 5.1(a) Töötlemine on vajalik avalikes huvides või liidu institutsioonile või asutusele antud avaliku võimu kasutamiseks.

Projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ viib ellu kommunikatsiooni peadirektoraadi üksus C4 peadirektoraadi 2021. aasta tööprogrammi (muudetud 8. aprill 2021) raames.

„Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ projektiga seotud isikuandmete töötlemine on vajalik komisjoni juhtimiseks ja toimimiseks, nagu on ette nähtud aluslepingutega, täpsemalt ELLi artikliga 5, ELLi artikliga 13 ja ELTLi artiklitega 244-250 ning kooskõlas ELLi artiklitega 1 ja 11. Lisaks kohaldatakse projektis põhimõtet, mis on sätestatud maikuu 2019 Sibiu teatises, mille kohaselt on EList teavitamine riigiülese ELi tasandi ning kõigi riiklike ja piirkondlike tasandite vahel jagatud vastutus, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud Euroopa Komisjoni panuses ELi 27 liikmesriigi juhtide mitteametlikule kohtumisele Sibius (Rumeenia) 9. mail 2019, lk 40.

Projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ teavitustegevuse toetamine on ülesanne, mis tuleneb komisjoni eesõigustest institutsioonilisel tasandil. Projekti lõi Euroopa Parlament 2021. aasta eelarvemenetluse kaudu katseprojektina Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 58 lõike 2 tähenduses, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014, ja otsust nr 541/2014/EL ning tühistatakse määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

 • 5(1)(d) Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil töötlemiseks.

Isikuandmete töötlemise toimingud võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ korraldamiseks ja haldamiseks on õiguspärased määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 punkti d alusel, kuna kohalikud nõunikud annavad nõusoleku isikuandmete töötlemiseks enne võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmeks saamist.

4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Selle töötlemistoimingu läbiviimiseks võib vastutav töötleja koguda järgmisi isikuandmete kategooriaid. 

 • Projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liige (nt kohaliku omavalitsuse liige): ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, sugu (mees/naine/muu/ei soovi märkida), räägitud ja/või eelistatud keeled.
 • Kodanikud võivad tellida projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ uudiskirja, esitades oma e-posti aadressi.
 • Audiovisuaalse sisu kaudu kättesaadavad isikuandmed (nt fotod/pildid, pildistamised, esitlused jne), mis võivad olla kättesaadavad internetis/intranetis kohtumiste ja Euroopa Komisjoni tegevuste raames: kohtumiste audio- ja visuaalsed salvestused.

Vastutav töötleja võib jagada koondatud või deidentifitseeritud teavet teistele komisjoni direktoraatidele ja/või teistele ELi institutsioonidele või kolmandatele isikutele teadusuuringuteks või statistilistel eesmärkidel.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Vastutav töötleja säilitab teie isikuandmeid ainult kogumise või edasise töötlemise eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

 • Võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ haldamiseks vajalikke isikuandmeid (sealhulgas kirjavahetuse eesmärgil peetavate kontaktnimekirjade haldamine) säilitatakse teenuseosutaja/töövõtja andmebaasis ja interaktiivses veebipõhises tööriistas senikaua, kuni andmesubjekt projektis osaleb, ja maksimaalselt kolm (3) aastat pärast seda. 

Kui kohalik omavalitsus või projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavaltsustega“ üks liige lõpetab võrgustiku liikmesuse, võtab kommunikatsiooni peadirektoraat kasutusele mõistlikke meetmeid, et eemaldada asjaomane teave andmebaasist ja interaktiivsest veebiplatvormist põhjendamatu viivituseta ning ühe (1) kuu jooksul pärast teavitamist. 

 • Valitud audiovisuaalset sisu võib arhiveerida püsivaks säilitamiseks kooskõlas komisjoni ühise säilitamisloendi (SEC(2019)900/2) sätetega, et dokumenteerida, säilitada ja kättesaadavaks teha Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu ajalugu ja audiovisuaalset pärandit.
 • Kogu igapäevase kirjavahetuse, konkursikutsete ja/või osalemiskutsete paberkandjal ning elektrooniline dokumentatsioon koos sellest tulenevate lepinguliste/finantsfailidega ning koondandmeid sisaldavad aruanded arhiveeritakse vastavalt komisjoni ühisele säilitamisloendile (SEC(2019)900/2) ja säilitatakse peasekretariaadi vastutusel ARESis (Advanced Records System ehk täiustatud registrisüsteem) kümne (10) aasta jooksul, kasutades valimi ja valiku meetodit.

6. Kuidas me teie isikuandmeid hoiame ja kaitseme?

Kõiki elektroonilisi isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaetud andmekogumid jne) säilitatakse Euroopa Komisjoni ja töövõtja (ELi) serverites. Kõiki töötlemistoiminguid viiakse läbi vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta Euroopa Komisjonis.

Euroopa Komisjoni töövõtjad on seotud lepingu eritingimusega, mis käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustustega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). 

Teie isikuandmete kaitsmiseks on Euroopa Komisjon võtnud kasutusele erinevaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad asjakohaseid toiminguid, mis on suunatud veebiturvalisuse, andmete kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ohu kõrvaldamiseks, võttes arvesse töötlemisega seotud riski ja töödeldavate isikuandmete laadi. Korralduslikud meetmed hõlmavad juurdepääsu piiramist isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on selleks õigustatud vajadus siinse töötlemistoimingu eesmärgil.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Juurdepääs kõnealuseks töötlemistoiminguks kogutud isikuandmetele antakse ELi institutsioonide volitatud töötajatele ja nende töövõtjatele, kes vastutavad kõnealuse töötlemistoimingu läbiviimise eest vastavalt „teadmisvajaduse“ põhimõttele. Sellised töötajad järgivad seaduslikke ja vajaduse korral täiendavaid konfidentsiaalsuslepinguid. 

Kommunikatsiooni peadirektoraadi volitatud töötajatel, EÜ esindustel ja töövõtjal on juurdepääs võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmete isikuandmetele (mis võivad hõlmata postiloendeid, paberkandja olevaid ja elektroonilisi toimikuid ning Futuriumi platvormil salvestatud andmeid, kirjavahetust, kohalike omavalitsuste liikmete valimise aluseks olevat kutset koos sellest tulenevaid lepingulisi/finantsfaile). 

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi volitatud töötajatel on juurdepääs võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmete isikuandmetele, mis on vajalikud Futuriumi platvormile juurdepääsu ja selle haldamise hõlbustamiseks.

EUROPE DIRECTi keskustel on juurdepääs postiloenditele, paberkandjal olevatele ja elektroonilistele toimikutele, mis võivad sisaldada võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmete isikuandmeid, mida koostavad kommunikatsiooni peadirektoraat, EÜ esindused ja töövõtja „teadmisvajaduse“ alusel. 

Raamlepingu alusel võib välistele töötlejatele anda võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmete vajalikke isikuandmeid (mis võib hõlmata postiloendite edastamist ja/või oma postiloendite koostamist ning oma paberkandjal/elektrooniliste toimikute loomist, mis põhinevad suhtlusel kohalike omavalitsuste liikmetega) külastuste, koolitus- ja teavitusürituste korraldamiseks, uuringute/hindamiste/uuringute läbiviimiseks ning teabe kogumiseks. Samuti võivad volitatud töötlejad pääseda ligi postiloendile, et võtta ühendust kohalike omavalitsuste liikmetega, et korraldada nende reisi- ja majutuskorraldust ning koguda teavet. 

Turvateenistused võivad koguda ja töödelda võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmete isikuandmeid ELi institutsioonide ruumides toimuvate ürituste jaoks. Turvateenuste all tuleks mõista ELi institutsioonide, sealhulgas EÜ esinduste poolt tellitud teenuseid.

8. Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel „andmesubjektina“ konkreetsed õigused. Seoses selle töötlemistoiminguga võite kasutada järgmisi õigusi:

 • õigus tutvuda oma isikuandmetega (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 17);
 • õigus andmete parandamisele, kui teie isikuandmed on ebatäpsed või ebatäielikud (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 18);
 • õigus enda isikuandmete kustutamisele (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 19);
 • vajaduse korral õigus piirata enda isikuandmete töötlemist (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 20);
 • õigus andmete ülekantavusele (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 22);
 • ja õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele, mida tehakse seaduslikult artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt.

 Te saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed on esitatud punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu kontekstis, esitage oma päringus nende kirjeldus (s.t kirje viide (viited), nagu on täpsustatud teie päringu jaotises 10).

9. Kontaktteave

Vastutav andmetöötleja

Kui soovite kasutada oma õigusi vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 või kui teil on märkusi, küsimusi või muresid või kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta, võtke julgelt ühendust vastutava töötlejaga aadressil Data Controller, Directorate-General for Communication, Unit C.4 (COMM-C4atec [dot] europa [dot] eu (COMM-C4[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Komisjoni andmekaitseametnik

Te võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)) seoses enda isikuandmete töötlemisega vastavalt määrusele (EL) 2018/1725.

 Euroopa andmekaitseinspektor

Teil on õigus pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) (st te võite esitada talle kaebuse), kui leiate, et teie isikuandmete töötlemise tulemusena on vastutav töötleja teie määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi rikkunud.

10. Kust leida üksikasjalikumat teavet?

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik avaldab registri kõigi komisjoni poolt tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute kohta, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registrisse saate siseneda järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise kirje viitega: DPR-EC-13729.1