Pereiti prie pagrindinio turinio
Kuriame Europą su vietos savivalda
Kvietimas teikti paraiškas

Susipažinkite su toliau pateiktomis sąlygomis ir prisijunkite prie tinklo kaip vietos valdžios institucija (projekto partneris) arba paskirtas išrinktas savivaldos narys (projekto narys).

Įvadas

Europos Sąjunga visų pirma yra žmonių ir vertybių sąjunga, turinti unikalią demokratijos sistemą, kuri papildo ir sąveikauja su visų valstybių narių nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos demokratijos sistemomis, taip pat tiesiogiai dirbanti su piliečiais ir pilietine visuomene.
Visi, kuriems rūpi Europos ateitis, turi atlikti tam tikrą vaidmenį paaiškinant, ką reiškia būti šios Sąjungos dalimi, ir įvardijant Sąjungos politikos ir pasirinkimų naudą bei pasekmes.

Šaltinis: Europos Komisijos medžiaga 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu (Rumunija) vykusiam neoficialiam ES 27 vadovų susitikimui, p. 40

Vadovaudamasis šiuo principu, Europos Parlamentas inicijavo projektą „Kuriame Europą su vietos savivalda“. Projekto tikslas – sukurti ES tinklą, kurį sudarytų visose valstybėse narėse išrinkti vietos valdžios atstovai, padedantys informuoti visuomenę apie ES veiklą

Projektą įgyvendina Europos Komisijos komunikacijos generalinis direktoratas pagal 2021 m. darbo programą. Komisija projektą įgyvendina glaudžiai bendradarbiaudama su Europos regionų komitetu.

Siekdama sukurti tinklą, Komisija skelbia kvietimą teikti paraiškas vietos valdžios institucijoms (savivaldybėms, provincijoms, departamentams ar regionams), norinčioms tapti Komisijos partnerėmis informuojant visuomenę apie ES veiklą, paskiriant vietos išrinktą atstovą tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“ nariu.

Vietos valdžios institucijos ir Europos Komisijos partnerystės sutarties sudarymas

Vietos valdžios institucija, norinti bendradarbiauti įgyvendinant projektą „Kuriame Europą su vietos savivalda“, turi užpildyti internetinę paraiškos formą. Kartu su forma reikia pateikti pasirašytą deklaracija (PDF), kurioje išreiškiamas susidomėjimas ir įsipareigojimas tapti partneriu informuojant visuomenę apie Europos veiklą ir paskirti išrinktą vietos atstovą. Partnerystė prasideda Europos Komisijai priėmus paraiškos formą.

Europos Komisija apie paraiškos priėmimą informuoja partnerį elektroniniu paštu ir vietos valdžios institucijai išsiunčia metalinę lentelę, patvirtinančią šį strateginį aljansą.

Europos Komisija ypač skatina tinklo nariais paskirti moteris arba kitų nepakankamai atstovaujamų grupių atstovus.

Bendradarbiavimo metu nebus sudaromi jokie finansiniai sandoriai.

Partnerystės tikslas

Partnerystės tikslas – padėti ir skatinti vietos atstovus objektyviai pristatyti ES politiką, veiksmus ir iniciatyvas savo rinkėjams ir skatinti diskusijas bei debatus apie šią politiką, veiksmus ir iniciatyvas.

Partnerystės trukmė

Partnerystė tęsis visą tinklo veiklos laikotarpį. Šiuo metu numatoma, kad bandomojo projekto metu sukurtas tinklas veiks mažiausiai dvejus metus. Jo pratęsimas priklausys nuo pradinio projekto etapo rezultatų ir jo vertinimo.

Tiek vietos valdžios institucija, tiek Europos Komisija gali nutraukti partnerystę rašytiniu pranešimu likus trims mėnesiams iki nutraukimo dienos arba iš karto, jei vietos valdžios institucija nesilaiko šiuo dokumentu prisiimtų įsipareigojimų.

Santykiai su vietos valdžios institucijomis

Vietos valdžios institucija, kaip tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“ partnerė, paskiria vieną išrinktą vietos savivaldos narį tinklo nariu ir kartu su juo pasirašo deklaracija (PDF), kuria vietos valdžios institucija įsipareigoja:

  • Nariui dėl kokių nors priežasčių nebegalint tęsti savo veiklos tinkle, užtikrinti veiklos tęstinumą paskiriant naują narį. Naujasis narys turi nedelsdamas pateikti naują deklaraciją su aiškia nuoroda į pradinę paraišką ir pradinį patvirtinimo raštą.
  • Europos Komisijai pateikus tinkamai pagrįstą prašymą ir suteikus nariui galimybę pasisakyti šiuo klausimu, nutraukti nario paskyrimą, jei nustatoma, kad jo veiksmai kenkia tinklo tikslui arba yra akivaizdžiai nesuderinami su Sąjungos vertybėmis. Tokiu atveju turi būti paskirtas naujas narys.

Tarpiniai valdžios lygmenys, visų pirma provincijos, regionai, didmiesčių teritorijos, vietos valdžios institucijų grupės ir bet kuri valdžios institucija, kuri oficialiai įsipareigoja teikti vietos valdžios institucijoms strategines gaires, finansinę ir techninę paramą, gali teikti paraiškas ir būti pripažinta partneriu, atliekančiu koordinatoriaus vaidmenį. Vietos valdžios institucijos, siekiančios koordinatoriaus vaidmens, paskiria kontaktinį asmenį (ne vietos savivaldos narį), kuris bus įtrauktas į tinklą stebėtojo teisėmis, kad padėtų populiarinti projektą tarp vietos valdžios institucijų. Jų pareiga yra teikti paramą. Tokiu atveju vietos valdžios institucija paraiškos formoje turi nurodyti savo kaip „koordinatoriaus“ vaidmenį.

Santykiai su paskirtu išrinktu vietos savivaldos atstovu

Išrinktas savivaldos atstovas, kaip tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“ partneris, pasirašo deklaraciją, kuria įsipareigoja:

  • Reguliariai dalyvauti diskusijose su savo rinkimų apygardos nariais ir (arba) vietos žiniasklaida apie ES vykdomas bendras politines iniciatyvas ir įgyvendinamas priemones. Bendras tikslas – paskatinti piliečius įsitraukti į diskusijas ES ateities ir kitomis su ES susijusiomis temomis.
  • Objektyviai, remdamasis tikslia ir patikima informacija, pristatyti ES politiką, veiksmus ir iniciatyvas.
  • Įsitraukti į kasdienę tinklo veiklą ir tuo tikslu dalyvauti interneto platformoje ir Europos Komisijos siūlomuose seminaruose bei vizituose (priklausomai nuo galimybių). Taip pat turi dalyvauti maždaug du kartus per metus vykdomose apklausose ir teikti atsiliepimus apie tinklo veiklą.

Paskirtam išrinktam vietos savivaldos atstovui (tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“ nariui) Komisija suteiks šią medžiagą ir išteklius:

  • Komunikacinę medžiagą ir reguliariai atnaujinamą informaciją, kuri padės bendraujant su piliečiais ES klausimais.
  • Priklausomai nuo išteklių prieinamumo, galimybę pirmumo tvarka lankytis Europos Komisijos lankytojų centre Briuselyje (fiziškai arba skaitmeniniu būdu), jei įmanoma, organizuojant vizitus atstovo kalba.
  • Prieigą prie interaktyvios platformos, skatinančios bendravimą su kitais tinklo nariais.
  • Informaciją apie kitas vietos savivaldos nariams ir vietos valdžios institucijoms skirtas ES iniciatyvas, visų pirma apie Regiono komiteto ir Už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklo veiklą, taip pat apie galimybes sekti jų veiklą ir prie jos prisidėti.

Už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklo papildomumas

Narystė „Kuriame Europą su vietos savivalda“ tinkle papildo dalyvavimą panašaus pobūdžio nacionaliniuose tinkluose, jei tokių esama, ir Regionų komiteto įsteigtame Už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinkle. Regionų komiteto už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklo nariai taip pat raginami prisijungti prie tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“, ir atvirkščiai.

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys, įtraukti į šį kvietimą ir jo įgyvendinimą arba su juo susiję, įskaitant duomenis, susijusius su paslaugų teikimu, tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą pateikiama pareiškime dėl privatumo.

Paraiškų teikimo tvarka