Mur għall-kontenut ewlieni
Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali
Sejħa għall-applikazzjonijiet

Aqra hawn taħt it-termini li japplikaw u ingħaqad man-network bħala awtorità lokali (sieħeb tal-proġett) jew kunsillier elett maħtur (membru tal-proġett).

Introduzzjoni

L-Unjoni Ewropea hija primarjament unjoni ta’ persuni u valuri – b’sistema unika ta’ demokrazija li tikkomplementa u tinteraġixxi mas-sistemi demokratiċi nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati Membri kollha, kif ukoll taħdem direttament maċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili. Dawk kollha li għandhom interess fil-futur tal-Ewropa għandhom rwol x’jaqdu biex jispjegaw xi tfisser li tkun parti minn din l-Unjoni u li jispjegaw il-benefiċċji jew il-konsegwenzi tal-politiki u l-għażliet tagħha.

Il-kontribut tal-Kummissjoni Ewropea għal-laqgħa informali tal-mexxejja tal-UE27 f'Sibiu (Rumanija) fid-9 ta’ Mejju 2019 paġna 40

Abbażi ta’ dan il-prinċipju, il-Parlament Ewropew ta bidu għall-proġett “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali.” Dan il-proġett għandu l-għan li jibni network tal-UE ta’ rappreżentanti eletti lokalment minn madwar l-Istati Membri. L-għan tagħhom se jkun li jikkomunikaw l-UE fil-prattika

Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea huwa inkarigat mill-implimentazzjoni tal-proġett taħt il-Programm ta' Ħidma 2021. Il-Kummissjoni timplimenta l-proġett f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Sabiex tistabbilixxi n-network, il-Kummissjoni qed tniedi sejħa għall-applikazzjonijiet għall-awtoritajiet lokali (muniċipalità, provinċja, dipartiment jew reġjun) li jixtiequ jsiru sħab tal-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tal-UE fil-prattika billi jaħtru rappreżentant elett lokalment bħala membru tan-network “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali”.

Konklużjoni tas-sħubija bejn l-awtorità lokali u l-Kummissjoni Ewropea

Awtorità lokali li qed tfittex li tikkonkludi sħubija fil-kuntest tal-proġett “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali” għandha timla l-formola tal-applikazzjoni online. Il-formola hija akkumpanjata minn dikjarazzjoni (PDF), li tesprimi interess u impenn biex issir sieħeb fil-komunikazzjoni tal-Ewropa fil-prattika billi jiġi maħtur rappreżentant elett lokalment. Is-sħubija tibda bl-aċċettazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea tikkomunika din l-aċċettazzjoni b’ittra li tintbagħat permezz ta’ email lis-sieħeb u tibgħat pjanċa tal-metall lill-awtorità lokali li tirrikonoxxi din l-alleanza strateġika.

Il-Kummissjoni Ewropea tesprimi partikolarment is-sodisfazzjon tagħha bil-ħatra tan-nisa jew ta’ membri ta’ gruppi sottorappreżentati bħala membri tan-network.

Is-sħubija ma tinkludi l-ebda tip ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji.

Għan tas-sħubija

Is-sħubija għandha l-għan li tgħin u tinkoraġġixxi lir-rappreżentati lokali biex jippreżentaw politiki, azzjonijiet u inizjattivi tal-UE b’mod oġġettiv lill-kostitwenza tagħhom u li tippromwovi diskussjoni u dibattitu dwar dawn il-politiki, l-azzjonijiet u l-inizjattivi.

Tul tas-sħubija

Is-sħubija hija valida għad-durata sħiħa tan-network. Id-durata tan-network, stabbilit bħala proġett pilota, attwalment hija stmata li ddum għal mill-inqas sentejn. L-estensjoni ulterjuri tiegħu se tiddependi fuq ir-riżultati tal-proġett fil-fażi inizjali tiegħu, wara evalwazzjoni.

Kemm l-awtorità lokali kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea jistgħu jtemmu s-sħubija permezz ta’ notifika bil-miktub mibgħuta tliet xhur qabel id-data tat-terminazzjoni, jew b’effett immedjat fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mill-awtorità lokali mal-obbligi mwettqa hawnhekk.

Relazzjonijiet mal-awtorità lokali

L-awtorità lokali, bħala sieħba tan-network “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali”, għandha taħtar kunsillier wieħed elett lokalment bħala membru tan-network, u, flimkien mal-membru, tiffirma dikjarazzjoni (PDF) li fiha l-awtorità lokali tieħu l-impenji li ġejjin.

  • Fil-każ li l-membru ma jkunx aktar disponibbli biex ikompli fi ħdan il-qafas tan-network għal kwalunkwe raġuni, l-awtorità lokali hija meħtieġa li tiżgura l-kontinwità billi taħtar membru ġdid. Il-membru l-ġdid jeħtieġlu jissottometti b’mod immedjat dikjarazzjoni ġdida b'referenza ċara għall-applikazzjoni inizjali u għall-ittra inizjali ta' aċċettazzjoni.
  • Wara talba debitament ġustifikata mill-Kummissjoni Ewropea, u wara li l-membru jkun ingħata opportunità li jinstema’, il-ħatra ta’ dak il-membru tista’ tiġi tterminata jekk jinstab li l-azzjonijiet tiegħu jew tagħha mminaw l-ambitu ġenerali tan-network jew huma inkompatibbli b’mod ċar mal-valuri minquxa mill-Unjoni. F'dan il-każ, irid jinħatar membru ġdid.

Livelli intermedji tal-gvern, u b’mod partikolari l-provinċji, ir-reġjuni, iż-żoni metropolitani, ir-raggruppamenti ta’ awtoritajiet lokali u kwalunkwe awtorità pubblika li uffiċjalment timpenja ruħha li tipprovdi gwida strateġika, appoġġ finanzjarju u appoġġ tekniku lill-awtoritajiet lokali jistgħu japplikaw u jiġu rikonoxxuti bħala sieħeb bi rwol ta’ koordinazzjoni. L-awtoritajiet lokali li japplikaw fi rwol ta’ koordinatur jaħtru persuna ta’ kuntatt – u mhux kunsillier lokali – biex tiddaħħal fin-network bħala osservatur, sabiex tgħin fil-promozzjoni tal-proġett fost l-awtoritajiet lokali. Ir-rwol tagħhom huwa li jipprovdu appoġġ. F’dan il-każ, l-awtorità lokali għandha tindika fil-formola tal-applikazzjoni r-rwol tagħha bħala “koordinatur”.

Relazzjonijiet mar-rappreżentant maħtur elett lokalment

Ir-rappreżentant elett lokalment (membru tan-network “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali”), għandu jiffirma dikjarazzjoni li fiha il-membru jieħu l-impenji li ġejjin.

  • Jimpenjaw ruħhom b’mod regolari f’diskussjonijiet u dibattitu mal-membri tal-konstitwenza tagħhom jew mal-media lokali dwar l-inizjattivi politiċi u l-miżuri ġenerali mwettqa mill-UE. L-għan ġenerali huwa li ċ-ċittadini jiġu mħeġġa jinvolvu ruħhom f'dibattiti dwar il-futur tal-UE u suġġetti oħra relatati mal-UE.
  • Jippreżentaw politiki, azzjonijiet u inizjattivi tal-UE b’mod oġġettiv, ibbażati fuq informazzjoni eżatta u affidabbli.
  • Jieħdu sehem fl-operazzjonijiet ta’ kuljum tan-network billi jipparteċipaw fil-pjattaforma online, jattendu seminars u żjarat offruti mill-Kummissjoni Ewropea (skont id-disponibbiltà). Dmirijiet addizzjonali jinkludu li jieħdu sehem fi stħarriġ li jsir bejn wieħed u ieħor darbtejn fis-sena, u li jipprovdu feedback dwar attivitajiet li jsiru fil-kuntest tan-network.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-materjali u r-riżorsi li ġejjin lir-rappreżentant maħtur elett lokalment (membru tan-network “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali”).

  • Materjal ta' komunikazzjoni u aġġornamenti regolari ta' informazzjoni biex tgħinhom jimpenjaw ruħhom maċ-ċittadini dwar kwistjonijiet tal-UE.
  • Skont id-disponibbiltà tar-riżorsi, aċċess għal żjarat ta’ prijorità fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Kummissjoni Ewropea ġewwa Brussell, b’mod fiżiku jew diġitali, organizzati fil-lingwa tagħhom meta dan ikun possibbli.
  • Aċċess għal pjattaforma interattiva biex trawwem interazzjoni ma’ membri oħra tan-network.
  • Informazzjoni dwar inizjattivi tal-UE oħrajn iddedikati għall-kunsilliera lokali u għall-awtoritajiet lokali, inkluż b’mod partikolari l-attivitajiet tal-Kumitat tar-Reġjuni u n-Network ta’ Kunsilliera Reġjonali u Lokali tal-UE tiegħu, u opportunitajiet biex isegwu u jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom.

Komplementarjetà man-Network ta’ Kunsilliera Reġjonali u Lokali tal-UE

Is-sħubija man-network “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali” hija komplementari għall-parteċipazzjoni f’networks nazzjonali ta’ natura komparabbli fejn dawn jeżistu, u fin-Network Ewropew ta’ Kunsilliera Reġjonali u Lokali tal-UE stabbilit mill-Kumitat tar-Reġjuni. Membri tan Network Ewropew ta’ Kunsillieri Reġjonali u Lokali tal-UE tal-Kumitat tar-Reġjuni, huma mħeġġa jingħaqdu wkoll man-network “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Kunsilliera Lokali”, u viċi versa.

L-ipproċessar tad-data personali

Data personali inkluża fi jew relatata ma’ din is-sejħa u l-implimentazzjoni tagħha, inkluża data relatata mal-provvista tas-servizzi, għandha tiġi pproċessata f’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data. Informazzjoni ulterjuri dwar l-operazzjoni ta' pproċessar għandha tinstab fid-dikjarazzjoni ta’ privatezza.

Proċedura ta' applikazzjoni