Ugrás a fő tartalomra
Európa építése helyi képviselőkkel
Pályázati felhívás

Olvassa el az alkalmazandó feltételeket, és csatlakozzon a hálózathoz helyi önkormányzatként (projektpartnerként) vagy kinevezett választott képviselőként (projekttagként).

Bevezetés

Az Európai Unió elsősorban az emberek és az értékek uniója – a demokrácia egyedülálló rendszere, amely kiegészíti és kölcsönhatásban van a tagállamok nemzeti, regionális és helyi demokratikus rendszereivel, valamint közvetlenül együttműködik a polgárokkal és a civil társadalommal. Mindazok, akiknek fontos Európa jövője, szerepet kell vállaljanak annak közérthetővé tételében, hogy mit is jelent ezen Unió részének lenni, és annak ismertetésében, hogy mik az egyes szakpolitikák és választási lehetőségek előnyei vagy következményei.

Forrás: Az Európai Bizottság hozzájárulása az EU‑27 vezetőinek a romániai Nagyszebenben 2019. május 9-én tartott informális találkozójához, 40. oldal

Az Európai Parlament ezen alapelv alapján kezdeményezte az „Európa építése helyi képviselőkkel” elnevezésű projektet. A projekt célja egy uniós hálózat kiépítése a tagállamok helyi szinten megválasztott képviselőiből. A képviselők célja az EU-val kapcsolatos helyi tájékoztatás

A projekt végrehajtásáért az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága felelős a 2021-es munkaprogram keretében. A Bizottság a Régiók Európai Bizottságával való szoros együttműködésben hajtja végre a projektet.

A hálózat létrehozása érdekében a Bizottság pályázati felhívást tesz közzé azon helyi önkormányzatok (önkormányzatok, tartományok, megyék és régiók) számára, amelyek a Bizottság partnerévé szeretnének válni az EU-val kapcsolatos helyi tájékoztatásban azáltal, hogy kineveznek egy helyileg megválasztott képviselőt az Európa építése helyi képviselőkkel hálózat tagjai közé.

A helyi önkormányzat és az Európai Bizottság közötti partnerségi megállapodás megkötése

Azon helyi hatóságoknak, amelyek partnerséget kívánnak kötni az Európa építése helyi képviselőkkel című projekt keretében, ki kell tölteniük az online jelentkezési lapot. A jelentkezési laphoz egy aláírt nyilatkozatot (PDF) is kell csatolniuk, amelyben kifejezik aziránti érdeklődésüket és elkötelezettségüket, hogy partnerré válnak az EU-val kapcsolatos helyi tájékoztatásban egy megválasztott helyi képviselő kinevezésével. A partnerség a jelentkezési lap Európai Bizottság általi elfogadása után kezdődik el.

Az Európai Bizottság e-mailben küldött levél útján közli az elfogadást a partnerrel, valamint a helyi önkormányzatnak egy fémlapocskát küld, amellyel elismeri a stratégiai szövetséget.

Az Európai Bizottság határozottan üdvözli a nőknek és az alulreprezentált csoportokból származó személyeknek a hálózat tagjaként való kinevezését.

A partnerség semmilyen pénzügyi tranzakciót sem von maga után.

A partnerség célja

A partnerség célja, hogy segítse és ösztönözze a helyi képviselőket az uniós szakpolitikák, tevékenységek és kezdeményezések választókerületüknek történő objektív bemutatásában, továbbá elősegítse az e szakpolitikákról, tevékenységekről és kezdeményezésekről folytatott párbeszédeket és vitákat.

A partnerség időtartama

A partnerség a hálózat teljes időtartamára érvényes. A hálózat időtartama – amelyet kísérleti projektként hoztak létre – a jelenlegi becslések szerint legalább 2 év. Az időtartam meghosszabbítása a projekt kezdeti szakaszában elért eredményektől függ, amelyeket kiértékelnek.

A helyi önkormányzat és az Európai Bizottság is felbonthatja a partnerséget a megszüntetés időpontját megelőző három hónappal elküldött írásos értesítéssel, illetve azonnali hatállyal is, amennyiben a helyi önkormányzat nem tesz eleget a jelen partnerségben vállalt kötelezettségeinek.

A helyi önkormányzattal való kapcsolatok

A helyi önkormányzat, az Európa építése helyi képviselőkkel hálózat partnereként a hálózat tagjává nevez ki egy helyileg megválasztott képviselőt, és a taggal közösen nyilatkozatot (PDF) ír alá, amelyben a helyi önkormányzat az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi:

  • Amennyiben egy jelenlegi tag bármilyen okból megszűnik betölteni funkcióját, az önkormányzat egy új tag kinevezésével biztosítja a folytonosságot. Az új tagnak haladéktalanul új nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben egyértelműen hivatkozik a kezdeti jelentkezésre és a kezdeti, elfogadásról szóló levélre.
  • Az Európai Bizottság megfelelően indokolt kérésére, valamint az adott tagnak az ügyben történő meghallgatását követően az adott tag kinevezése megszüntethető, amennyiben a tag tevékenységei aláássák a hálózat általános célkitűzéseit vagy nyilvánvalóan összeegyeztethetetlenek az Unió alapértékeivel. Ebben az esetben új tagot kell kinevezni.

A köztes kormányzati szintek (a tartományok, a régiók, a városi területek és a helyi önkormányzati csoportosulások) képviselői, valamint azok a közigazgatási szervezetek, amelyek hivatalosan kötelezettséget vállalnak arra, hogy stratégiai útmutatást, illetve pénzügyi és technikai segítséget nyújtanak a helyi önkormányzatoknak, pályázhatnak arra, hogy koordinátori szerepkörben partnerként ismerjék el őket. A koordinátori szerepkörre jelentkező helyi önkormányzatok egy kapcsolattartó személyt – nem helyi önkormányzati képviselőt – neveznek ki, aki megfigyelőként bekerül a hálózatba annak érdekében, hogy elősegítse a projekt népszerűsítését a helyi önkormányzatok körében. A koordinátor feladata a támogatás nyújtása. Ilyen esetben a helyi önkormányzatnak fel kell tüntetnie a „koordinátori” szerepkört a jelentkezési lapon.

A kinevezett helyileg megválasztott képviselővel való kapcsolatok

A helyileg megválasztott képviselő (az Európa építése helyi képviselőkkel hálózat tagja) nyilatkozatot ír alá, amelyben a tag az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi:

  • Rendszeresen részt vesz az EU által végrehajtott általános politikai kezdeményezésekről és intézkedésekről szóló, a választókerülete tagjaival és a helyi média képviselőivel folytatott párbeszédekben és vitákban. Az általános cél az, hogy arra ösztönözze a polgárokat, hogy részt vegyenek az EU jövőjéről és más, az EU-hoz kapcsolódó témákról szóló vitákban.
  • Objektív módon, pontos és megbízható forrásból származó információk alapján mutatja be az uniós szakpolitikákat, tevékenységeket és kezdeményezéseket.
  • Aktív tagja lesz a hálózat mindennapi tevékenységeinek azáltal, hogy jelen van az online platformon, részt vesz az Európai Bizottság által nyújtott szemináriumokon és látogatásokon (a lehetőségeihez mérten). Ezenkívül válaszol az évente általában kétszer végzett felmérésekre, valamint visszajelzést ad a hálózat vonatkozásában végzett tevékenységekről.

A Bizottság a következő anyagokat és forrásokat biztosítja a kinevezett helyileg megválasztott képviselő (az Európa építése helyi képviselőkkel hálózat tagja) számára:

  • Kommunikációs segédeszközök és folyamatos információáramlás, amely segíti őket a polgárokkal folytatott, uniós problémákról szóló eszmecserékben.
  • A források rendelkezésre állása függvényében lehetőség az Európai Bizottság brüsszeli Látogatóközpontjának meglátogatására fizikai vagy digitális formában, amelyre lehetőség szerint az adott személy anyanyelvén kerül sor.
  • Hozzáférés az interaktív platformhoz, amely elősegíti a hálózat többi tagjával való együttműködést.
  • Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselőknek és helyi önkormányzatoknak szánt uniós kezdeményezésekről, különös tekintettel a Régiók Bizottsága, valamint annak Az uniós ügyekkel foglalkozó regionális és helyi önkormányzati képviselők európai hálózata által végrehajtott tevékenységekről, valamint az ilyen tevékenységek nyomon követésére és az azokhoz való hozzájárulásra irányuló lehetőségekről.

Kiegészítő jelleg az uniós ügyekkel foglalkozó regionális és helyi önkormányzati képviselők európai hálózatával

Az Európa építése helyi képviselőkkel hálózatban való tagság kiegészíti a hasonló természetű nemzeti szintű hálózatokban (amennyiben van ilyen), valamint a Régiók Bizottsága által létrehozott Uniós ügyekkel foglalkozó regionális és helyi önkormányzati képviselők európai hálózatában való részvételt. A Régiók Bizottsága által létrehozott, Az uniós ügyekkel foglalkozó regionális és helyi önkormányzati képviselők európai hálózatának tagjait arra biztatjuk, hogy csatlakozzanak az Európa építése helyi képviselőkkel hálózathoz, és fordítva.

Személyes adatok kezelése

A jelen felhíváshoz és annak végrehajtásához szükséges és ahhoz kapcsolódó személyes adatok, azon belül a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történik. Az adatkezelési művelettel kapcsolatos további információkért lásd az adatvédelmi nyilatkozatot.

Jelentkezési eljárás