Põhisisu juurde
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega
Kandideerimiskutse

Lugege allpool kehtivaid tingimusi ja liituge võrgustikuga kohaliku omavalitsuse (projekti partner) või valitud omavalitsuse liikmena (projekti liige).

Sissejuhatus

„Euroopa Liit on eelkõige inimeste ja väärtuste liit – ainulaadne demokraatlik süsteem, mis täiendab kõikide liikmesriikide demokraatlikke süsteeme riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ja on nendega pidevas vastasmõjus ning teeb vahetut koostööd kodanike ja kodanikuühiskonnaga. Kõik, kellel on huvi Euroopa tuleviku vastu, peavad täitma oma rolli ja aitama selgitada, mis tähendab olla osa sellisest liidust ning millised on selle liidu poliitika ja valikute eelised või tagajärjed.”

Allikas: Euroopa Komisjoni panus EL27 juhtide mitteametlikule kohtumisele Sibiuses (Rumeenia) 9. mail 2019, lk 40.

Sellest põhimõttest lähtudes algatas Euroopa Parlament projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“. Selle eesmärk on luua kõigist liikmesriikidest pärit kohalikul tasandil valitud esindajate ELi võrgustik. Nende esindajate ülesanne on viia ELi sõnumid rohujuuretasandile. 

Projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ viib ellu kommunikatsiooni peadirektoraat 2021. aasta tööprogrammi raames. Komisjon viib projekti ellu tihedas koostöös Euroopa Regioonide Komiteega (edaspidi Regioonide Komitee).

Võrgustiku loomiseks kuulutab komisjon välja taotlusvooru, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele (omavalitsus, vald, maakond), kes soovivad aidata komisjonil ELi sõnumeid rohujuuretasandil edastada ning nimetada kohalikel valimistel valitud esindaja võrgustiku liikmeks.

Kohaliku omavalitsuse ja komisjoni vahelise partnerluse sõlmimine

„Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“-projekti partnerlusest huvitatud kohalik omavalitsus peaks täitma veebipõhise taotlusvormi. Taotlusvormile tuleb lisada allkirjastatud deklaratsioon (PDF), milles väljendatakse huvi saada komisjoni partneriks kohapeal Euroopa-asjadest teavitamisel ning nimetatakse kohalikul tasandil valitud esindaja. Partnerlus algab sellega, et komisjon kinnitab taotlusvormi.

Komisjon teatab kohalikule omavalitsusele partnerluse heakskiitmisest e-kirjaga ning saadab partnerluse märgiks metallplaadi.

Komisjon suhtub eriti soosivalt naiste ja alaesindatud rühmadesse kuuluvate inimeste nimetamist võrgustiku liikmeks.

Partnerlus ei hõlma mingisuguseid finantstehinguid.

Partnerluse eesmärk

Partnerluse eesmärk on aidata ja julgustada kohalikke esindajaid tutvustama oma piirkonnas ELi poliitikat, meetmeid ja algatusi objektiivselt ning edendama arutelu nende üle.

Partnerluse kestus

Partnerlus kehtib kogu võrgustiku vältel. Katseprojektina loodud võrgustiku kestus on praegu hinnanguliselt vähemalt kaks aastat. Selle edasine pikendamine sõltub projekti algetapi tulemustest, mis põhinevad projekti hindamisel.

Nii kohalik omavalitsus kui ka komisjon võivad partnerluse lõpetada kirjaliku teatega, mis tuleb saata kolm kuud enne partnerluse lõpetamise kuupäeva. Partnerluse võib ka viivitamata lõpetada, kui kohalik omavalitsus ei täida võetud kohustusi.

Suhted kohaliku omavalitsusega

Kohalik omavalitsus võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ partnerina määrab võrgustiku liikmeks ühe kohalikult valitud omavalitsuse liikme ja allkirjastab koos liikmega deklaratsiooni (PDF), milles kohalik omavalitsus võtab endale järgmised kohtustused.

  • Juhul, kui liige ei saa mingil põhjusel enam võrgustiku raames tegevust jätkata, on kohalik omavalitsus kohustatud tagama järjepidevuse uue liikme määramisega.Uus liige peab viivitamata esitama uue deklaratsiooni, milles viitab selgelt esialgsele taotlusele ja komisjoni esialgsele heakskiidukirjale.
  • Liikme võib võrgustikust välja arvata, kui tema tegevus kahjustab võrgustiku eesmärki või on ilmselgelt vastuolus väärtustega, millele liit on rajatud. Liikme võib välja arvata pärast seda, kui komisjon on esitanud selleks nõuetekohaselt põhjendatud taotluse ning andnud liikmele võimaluse olla selles küsimuses ära kuulatud. Sellisel juhul määrab kohalik omavalitsus esindajaks uue liikme.

Vahepealsed valitsustasandid, eelkõige maakonnad, linnapiirkonnad, kohalike omavalitsuste liidud ja kõik kohalikele omavalitsustele strateegilisi suuniseid, rahalist ja tehnilist tuge andma kohustuvad avaliku sektori üksused võivad taotleda koordinaatori rollis partnerlust ja selle tunnustamist. Koordinaatori rolli taotlevad kohalikud omavalitsused nimetavad kontaktisiku (kes ei ole kohaliku omavalitsuse liige), kes liitub võrgustikuga vaatlejana ja aitab projekti edendada kohalike omavalitsuste seas. Nende roll on pakkuda tuge. Sellisel juhul peaks kohalik omavalitsus taotluses märkima oma rolli „koordinaatorina“.

Suhted määratud kohaliku valitud esindajaga

Kohalikult valitud esindaja (võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liige) allkirjastab deklaratsiooni milles liige võtab endale järgmised kohustused.

  • Regulaarne osalemine oma valimisringkonna või kohaliku meedia aruteludes ELi üldiste poliitiliste algatuste ja meetmete üle. Üldine eesmärk on julgustada kodanikke osalema aruteludes ELi tuleviku ja ELiga seotud teemade üle.
  • ELi poliitika, meetmete ja algatuste tutvustamine objektiivselt ning täpse ja usaldusväärse teabe alusel.
  • Osalemine võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ tegemistes, st aktiivset tegutsemist veebiplatvormil ning osalemist komisjoni pakutavatel seminaridel ja külastustel. Lisaks tuleb kaks korda aastas täita küsimustik ja anda tagasisidet võrgustiku raames toimunud tegevuste kohta.

Komisjon tagab määratud kohalikule valitud esindajale (võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liige) järgmise.

  • Teabematerjalid ja nende regulaarse ajakohastamise, mis aitab kodanikega ELi küsimustes suhelda.
  • Rahalistest võimalustest lähtuvalt võimaluse külastada Euroopa Komisjoni Brüsseli külastuskeskust (füüsilistelt või virtuaalselt); külastus korraldatakse võimalusel esindaja enda keeles.
  • Juurdepääsu interaktiivsele platvormile, mis aitab edendada suhtlust teiste võrgustiku liikmetega.
  • Teave muude kohalikele volikogudele ja kohalikele omavalitsustele mõeldud ELi algatuste kohta, sealhulgas eelkõige Regioonide Komitee ja selle ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustiku tegevuse kohta, ning võimalused nende tegemisi jälgida ja ka ise panustada.

Vastastikune täiendavus Regioonide Komitee ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikuga

Võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmesus täiendab osalemist võrreldavates riiklikes võrgustikes ning Regioonide Komitee ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikus. Regioonide Komitee võrgustiku liikmeid oodatakse liituma võrgustikuga „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ ja vastupidi.

Isikuandmete töötlemine

Siinses kandideerimiskutses sisalduvaid või sellega ja selle rakendamisega seotud isikuandmeid, sealhulgas teenuste osutamisega seotud andmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Lisateavet töötlemistoimingute kohta leiate privaatsusavaldusest.

Kandideerimise kord