Skip to main content
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega
Kandideerimiskutse

Lugege allpool kehtivaid tingimusi ja liituge võrgustikuga kohaliku omavalitsuse (projekti partner) või valitud omavalituse liikmena (projekti liige).

Sissejuhatus

„Euroopa Liit on eelkõige inimeste ja väärtuste liit – ainulaadne demokraatlik süsteem, mis täiendab kõikide liikmesriikide demokraatlikke süsteeme riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ja on nendega pidevas vastasmõjus ning teeb vahetut koostööd kodanike ja kodanikuühiskonnaga. Kõik, kellel on huvi Euroopa tuleviku vastu, peavad täitma oma rolli ja aitama selgitada, mis tähendab olla osa sellisest liidust ning millised on selle liidu poliitika ja valikute eelised või tagajärjed.”

Allikas: Euroopa Komisjoni panus EL27 juhtide mitteametlikule kohtumisele Sibiuses (Rumeenia) 9. mail 2019, lk 40.

Sellest põhimõttest lähtudes algatas Euroopa Parlament projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“. Selle eesmärk on luua kõigist liikmesriikidest pärit kohalikul tasandil valitud esindajate ELi võrgustik. Nende eesmärk on EList kohapeal teavitamine

Projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ viib ellu kommunikatsiooni peadirektoraat 2021. aasta tööprogrammi. Komisjon viib projekti ellu tihedas koostöös Euroopa Regioonide Komiteega (edaspidi Regioonide Komitee).

Võrgustiku loomiseks kuulutab komisjon välja taotlusvooru kohalikele omavalitsustele (omavalitsus, provints, departemang või ringkond), kes soovivad saada komisjoni partneriteks ELi alasel kohapealsel teavitamisel, nimetades kohaliku valitud esindaja võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmeks.

Kohaliku omavalitsuse ja komisjoni vahelise partnerluse sõlmimine

Kohalik omavalitsus, kes soovib sõlmida partnerlust projekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ kontekstis, peaks täitma veebipõhise taotlusvormi. Vormile on lisatud allkirjastatud deklaratsioon, milles väljendatakse huvi ja kohustust saada kohalikult valitud esindaja määramise kaudupartneriksEuroopast kohapeal teavitamisel. Partnerlus algab sellega, et komisjon kinnitab taotlusvormi.

Komisjon edastab sellise kinnituse partnerile e-posti teel saadetud kirjaga ja saadab kohalikule omavalitsusele metallplaadi, mis tunnustab seda strateegilist liitu.

Komisjon tunnustab eriti naiste või alaesindatud rühmade liikmete nimetamist võrgustiku liikmeteks.

Partnerlus ei hõlma mingisuguseid finantstehinguid.

Partnerluse eesmärk

Partnerluse eesmärk on aidata ja julgustada kohalikke esindajaid esitama oma valimisringkonnale objektiivselt ELi poliitikat, meetmeid ja algatusi ning edendama arutelu ja vestlust nende poliitikate, meetmete ning algatuste üle.

Partnerluse kestus

Partnerlus kehtib kogu võrgustiku vältel. Katseprojektina loodud võrgustiku kestus on praegu hinnanguliselt vähemalt kaks aastat. Selle edasine pikendamine sõltub projekti algetapi tulemustest, mis põhinevad projekti hindamisel.

Nii kohalik omavalitsus kui ka komisjon võivad partnerluse lõpetada kirjaliku teatega, mis on saadetud kolm kuud enne lepingu lõpetamise kuupäeva, või viivitamatult, juhul kui kohalik omavalitsus ei täida siin võetud kohustusi. 

Suhted kohaliku omavalitsusega

Kohalik omavalitsus võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ partnerina määrab võrgustiku liikmeks ühe kohalikult valitud omavalitsuse liikme ja allkirjastab koos liikmega deklaratsiooni, milles kohalik omavalitsus võtab endale järgmised kohtustused.

  • Juhul, kui liige ei saa mingil põhjusel enam võrgustiku raames tegevust jätkata, on kohalik omavalitsus kohustatud tagama järjepidevuse uue liikme määramisega. Uus liige peab viivitamatult täitma uue deklaratsiooni, milles on selge viide esialgsele avaldusele ja esialgsele vastuvõtukirjale.
  • Komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud taotlusel ja pärast seda, kui ta on andnud liikmele võimaluse olla selles küsimuses ära kuulatud, lõpetatakse liikme ametis viibimine, kui selle liikme tegevus kahjustab võrgustiku eesmärki või on ilmselgelt vastuolus väärtustega, millele liit on rajatud, ja nimetab uue liikme. Sel juhul tuleb nimetada uus liige.

Vahepealsed valitsustasandid, eelkõige provintsid, regioonid, suurlinnapiirkonnad, kohalike omavalitsuste rühmitused ja kõik riigiasutused, kes ametlikult kohustuvad andma kohalikele omavalitsustele strateegilisi suuniseid, rahalist ja tehnilist tuge, võivad taotleda koordinaatori rollis partnerlust ja selle tunnustamist. Koordinaatori rolli taotlevad kohalikud omavalitsused määravad vaatlejana võrgustikku vastu võetava kontaktisiku, mitte kohaliku omavalitsuse liikme, et aidata projekti edendada nende kohalike omavalitsuste seas, keda nad toetavad. Nende roll on pakkuda tuge. Sellisel juhul peaks kohalik omavalitsus taotluses märkima oma rolli „koordinaatorina“.

Suhted määratud kohaliku valitud esindajaga

Kohalikult valitud esindaja (võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liige) allkirjastab deklaratsiooni milles liige võtab endale järgmised kohustused.

  • Samuti oodatakse neilt arutelusid ja vestlusi oma valimisringkonna või kohaliku meedia liikmetega ELi üldiste poliitiliste algatuste ning meetmete üle. Üldine eesmärk on julgustada kodanikke osalema aruteludes ELi tuleviku ja muude ELiga seotud teemade üle.
  • Selliste ELi poliitika, meetmete ja algatuste tutvustamine, mis põhinevad täpsel ning usaldusväärsel teabel.
  • Osalege võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ elus, võttes osa veebiplatvormist, komisjoni pakutavatest seminaridest ja külastustest (olenevalt saadavusest). Samuti peate umbes kaks korda aastas täitma küsimustiku ja andma tagasisidet võrgustiku raames toimunud tegevuste kohta.

Komisjon tagab määratud kohalikule valitud esindajale (võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liige) järgmise.

  • Kommunikatsioonimaterjalid ja regulaarne teabe uuendamise, et aidata neil suhelda kodanikega ELi küsimustes.
  • Juurdepääsu Euroopa Komisjoni Brüsseli külastuskeskuse füüsilistele või digitaalsetele külastustele, mida korraldatakse võimaluse korral nende keeles.
  • juurdepääsu interaktiivsele platvormile, et edendada suhtlemist teiste võrgustiku liikmetega.
  • Teabe muude kohalikele volikogudele ja kohalikele omavalitsustele pühendatud ELi algatuste kohta, sealhulgas eelkõige Regioonide Komitee ning selle piirkondlike ja kohalike ELi nõunike võrgustiku tegevuse kohta, ning võimalused jälgida nende tegevust ja aidata sellele kaasa.

Vastastikune täiendavus ELi piirkondlike ja kohalike nõukogu liikmete Euroopa võrgustikuga

Võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmesus täiendab osalemist võrreldava iseloomuga riiklikes võrgustikes, kui need on olemas, ning Regioonide Komitee loodud Euroopa piirkondlike ja kohalike ELi nõunike võrgustikus. Regioonide Komitee liikmeid Euroopa kohalike omavalitsuste liikmete võrgustikku julgustatakse võrgustiku „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liituma ja vastupidi.

Isikuandmete töötlemine

Siinses kandideerimiskutses sisalduvaid või sellega ja selle rakendamisega seotud isikuandmeid, sealhulgas teenuste osutamisega seotud andmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Lisateavet töötlemistoimingute kohta leiate privaatsusavaldusest.