Gå direkt till innehållet
Bygga Europa med lokala företrädare
Ansökningsomgång

Läs nedan de villkor som gäller och gå med i nätverket som lokal myndighet (projektpartner) eller utsedd förtroendevald företrädare (projektmedlem).

Introduktion

EU är främst en union av människor och värden, med ett unikt system för demokrati som kompletterar och samverkar med nationella, regionala och lokala demokratiska system i alla medlemsstater och har direktkontakt med medborgarna och det civila samhället. Alla som berörs av Europas framtid behöver dra sitt strå till stacken när det gäller att förklara vad det innebär att vara en del av EU och klargöra fördelarna med eller konsekvenserna av EU:s politik och vägval.

Källa: Europeiska kommissionens bidrag till det informella mötet mellan EU27-ledarna i Sibiu, Rumänien den 9 maj 2019, sida 40

Med grund i denna princip inleder Europaparlamentet projektet ”Bygga Europa med lokala företrädare”. Det ämnar att bygga ett EU-nätverk av förtroendevalda lokala representanter från alla medlemsländer. Deras mål blir att kommunicera EU på plats.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation har hand om genomförandet av projektet under arbetsprogram 2021. Kommissionen genomför projektet i nära samarbete med Europeiska regionkommittén

För att kunna etablera nätverket lanserar kommissionen en ansökningsomgång för lokala myndigheter (kommun, provins, departement eller region) som vill bli kommissionens partner för att kommunicera EU på plats genom att utse en förtroendevald lokal representant till medlem av nätverket "Bygga Europa med lokala företrädare".

Att ingå partnerskap mellan den lokala myndigheten och den Europeiska kommissionen

En lokal myndighet som ämnar ingå ett partnerskap i samband med projektet ”Bygga Europa med lokala företrädare” ska fylla i ansökningsformuläret på nätet. Detta formulär ska åtföljas av en undertecknad förklaring (PDF) som uttrycker intresset och åtagande att bli en partner för att kommunicera Europa på plats genom att utse en förtroendevald lokal representant. Partnerskapet börjar med att Europeiska kommissionen godkänner ansökningsformuläret.

Europeiska kommissionen meddelar ett sådant godkännande med ett brev som skickas via e-post till partnern och skickar en metallplakett till den lokala myndigheten som bekräftar denna strategiska allians.

Europeiska kommissionen välkomnar gärna att kvinnor eller medlemmar av underrepresenterade grupper utses till medlemmar i nätverket.

Partnerskapet omfattar inte finansiella transaktioner av något slag.

Målet med partnerskapet

Partnerskapet syftar till att stödja och uppmuntra lokala företrädare att objektivt presentera EU:s policyer, åtgärder och initiativ för sin valkrets och att främja diskussion och debatt om dessa policyer, åtgärder och initiativ.

Partnerskapets varaktighet

Partnerskapet gäller under hela tiden för nätverket. Varaktigheten för nätverket, etablerat som ett pilotprojekt, beräknas för närvarande vara minst 2 år. Dess ytterligare förlängning kommer att bero på resultatet av projektet i dess inledande fas, efter en projektutvärdering.

Både den lokala myndigheten och Europeiska kommissionen kan säga upp partnerskapet via ett skriftligt meddelande som skickas 3 månader före uppsägningsdatumet, eller med omedelbar verkan om den lokala myndigheten inte uppfyller de förpliktelser som åtagits häri. 

Relationer med den lokala myndigheten

Som partner i nätverket ”Bygga Europa med lokala företrädare” ska den lokala myndigheten utse en förtroendevald lokal företrädare som medlem av nätverket och, tillsammans med medlemmen, underteckna en förklaring (PDF) där den lokala myndigheten åtar sig till följande.

  • I det fall då medlemmen av någon anledning inte längre skulle vara tillgänglig för att fortsätta inom ramen för nätverket åtar sig den lokala myndigheten att säkerställa kontinuitet genom att utse en ny medlem. Den nya medlemmen ska omedelbart lämna in en ny förklaring med en tydlig hänvisning till den initiala ansökningen och till det första antagningsbeskedet.
  • Utnämningen av medlemmen kan avslutas om det konstateras att medlemmens handlingar har undergrävt nätverkets övergripande omfattning eller är uppenbart oförenliga med de värderingar som Unionen försvarar. Detta ska ske på vederbörligen motiverad begäran av Europeiska kommissionen och efter att ha gett medlemmen en möjlighet att höras i frågan. I sådana fall måste en ny medlem utses.

Mellanliggande nivåer av regering, och i synnerhet provinser, regioner, storstadsområden, grupperingar av lokala myndigheter och alla offentliga myndigheter som officiellt åtar sig att tillhandahålla strategisk vägledning, ekonomiskt och tekniskt stöd till lokala myndigheter kan ansöka och erkännas som partner med en samordnande roll. Lokala myndigheter som ansöker i en samordnarroll utser en kontaktperson – och inte ett kommunalråd – som ska införlivas i nätverket som observatör, för att hjälpa till att främja projektet bland lokala myndigheter. Deras roll är att ge stöd. I detta fall bör den lokala myndigheten i ansökningsformuläret ange sin roll som ”samordnare”.

Relationer med den förtroendevalda lokala representanten som utnämnts

Den förtroendevalda lokala representanten (medlem av nätverket ”Bygga Europa med lokala företrädare”) ska underteckna en förklaring där medlemmen åtar sig till följande.

  • Delta regelbundet i diskussioner och debattera med medlemmar i sin valkrets eller lokala medier om de allmänna politiska initiativ och åtgärder som genomförs av EU. Det övergripande målet är att uppmuntra medborgarna att engagera sig i debatter om EU:s framtid och andra EU-relaterade-ämnen.
  • Presentera EU:s politik, åtgärder och initiativ på ett objektivt sätt som är baserat på korrekt och trovärdig information.
  • Ta del av nätverkets dagliga aktiviteter genom att delta i onlineplattformen, seminarier och besök som erbjuds av Europeiska kommissionen (beroende på tillgänglighet). Övriga arbetsuppgifter inkluderar att delta i enkäter som genomförs ungefär två gånger om året och ge återkoppling på aktiviteter som utförs i samband med nätverket.

Kommissionen ska förse den utsedda förtroendevalda lokala representanten (medlem av nätverket ”Bygga Europa med lokala företrädare”) med följande material och resurser.

  • Kommunikationsmaterial och regelbundna informationsuppdateringar för att hjälpa medlemmen att engagera medborgarna i EU-frågor.
  • Beroende på resursernas tillgänglighet, tillgång till prioriterade besök i Europeiska kommissionens besökscenter i Bryssel, antingen fysiska eller digitala och organiserade på medlemmens språk när så är möjligt.
  • Tillgång till en interaktiv plattform för att främja samverkan med andra medlemmar i nätverket.
  • Information om andra EU-initiativ tillägnade kommunalråd och lokala myndigheter, inklusive i synnerhet Regionkommitténs verksamhet och dess Europeiska nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor, och möjligheter att följa och bidra till deras verksamhet.

Komplementaritet med det Europeiska nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor

Medlemskapet i nätverket ”Bygga Europa med lokala företrädare” är ett komplement till deltagande i nationella nätverk av jämförbar karaktär, där sådana finns, och i det europeiska nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor som inrättats av Regionkommittén. Medlemmar av Regionkommitténs europeiska nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor uppmuntras att också gå med i nätverket ”Bygga Europa med lokala företrädare” och vice versa.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som ingår i eller hänför sig till denna ansökning och dess genomförande, inklusive uppgifter relaterade till tillhandahållandet av tjänsterna, ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd av fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter av EU:s institutioner, organ, kontor och agenturer och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Ytterligare information om behandlingen hittas i integritetspolicyn.

Ansökningsprocedur