Gå til hovedindholdet
Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer
Indkaldelse af ansøgninger

Læs nedenstående betingelser, der gælder, og tilmeld dig netværket som en lokal myndighed (projektpartner) eller et udpeget valgt byrådsmedlem (projektmedlem).

Indledning

Den Europæiske Union er primært en union af mennesker og værdier — med et enestående demokratisk system, der supplerer og indgår i et samspil med nationale, regionale og lokale demokratiske systemer i alle medlemsstater, og som samtidig arbejder direkte sammen med borgerne og civilsamfundet. Alle, der har en interesse i Europas fremtid, har en rolle at spille med hensyn til at forklare, hvad det betyder at være en del af denne union, og at gøre rede for fordelene ved og konsekvenserne af dens politikker og valg.

Kilde: Europa-Kommissionens bidrag til det uformelle møde mellem EU27-lederne i Sibiu (Rumænien) den 9. maj 2019, side 40.

På grundlag af dette princip har Europa-Parlamentet iværksat projektet "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer." Det har til formål at opbygge et EU-netværk af lokalt valgte repræsentanter fra alle medlemsstaterne. Deres formål vil være at formidle EU

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation er ansvarlig for gennemførelsen af projektet under Arbejdsprogrammet 2021. Kommissionen gennemfører projektet i tæt samarbejde med Det Europæiske Regionsudvalg (herefter benævnt Regionsudvalget).

For at etablere netværket lancerer Kommissionen en indkaldelse af ansøgning til lokale myndigheder (kommune, provins, afdeling eller region), der ønsker at blive partnere i Kommissionen for at kommunikere om EU på lokalt plan ved at udpege en lokalt folkevalgt repræsentant som medlem af netværket "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer".

Indgåelse af partnerskabet mellem den lokale myndighed og Kommissionen

En lokal myndighed, der ønsker at indgå et partnerskab inden for rammerne af projektet "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer", skal udfylde online-ansøgningsformularen. Formularen ledsages af en underskrevet erklæring, der vidner om interesse og forpligtelse til at blive en partner og være med til at fortælle lokalt om EU-emner ved at udpege en lokalt valgt repræsentant. Partnerskabet starter med, at Kommissionen accepterer ansøgningsskemaet.

Kommissionen meddeler en sådan accept med et brev sendt via e-mail til partneren og sender en metalskilt til den lokale myndighed, der bekræfter denne strategiske alliance.

Kommissionen ser gerne, at ​​kvinder eller medlemmer af underrepræsenterede grupper udnævnes til at være medlemmer af netværket.

Partnerskabet omfatter ikke finansielle transaktioner af nogen art.

Formålet med partnerskabet

Partnerskabet har til formål at hjælpe og opmuntre lokale repræsentanter til at præsentere EU's politikker, handlinger og initiativer objektivt for deres valgkreds og fremme diskussion og debat om disse politikker, handlinger og initiativer.

Partnerskabets varighed

Partnerskabet er gyldigt i hele netværkets levetid. Varigheden af ​​netværket, der er etableret som et pilotprojekt, er på nuværende tidspunkt estimeret til at være på mindst 2 år. Det kan forlænges yderligere afhængigt af resultaterne af projektet i dets indledende fase efter en projektevaluering.

Både den lokale myndighed og Kommissionen kan opsige partnerskabet med en skriftlig meddelelse sendt 3 måneder før datoen for opsigelsen, eller med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at den lokale myndighed ikke overholder de forpligtelser, der er påtaget heri. 

Forholdet til den lokale myndighed

Den lokale myndighed skal som partner i netværket "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer" udpege et lokalt valgt byrådsmedlem som medlem af netværket og sammen med medlemmet underskrive en erklæring, hvori den lokale myndighed forpligter sig på følgende punkter.

  • Hvis medlemmet af en eller anden grund ikke længere er til rådighed til at fortsætte inden for rammerne af netværket, skal den lokale myndighed sikre kontinuiteten ved at udpege et nyt medlem. Det nye medlem skal straks indsende en ny erklæring med en klar henvisning til den oprindelige ansøgning og til den oprindelige acceptskrivelse.
  • Efter en behørigt begrundet anmodning fra Europa-Kommissionen og efter at have givet medlemmet mulighed for at blive hørt, kan medlemmets udnævnelse ophæves, hvis det konstateres, at dets handlinger har påvirket netværket negativt eller hvis de er uforenelige med de værdier, som Unionen har. I så fald skal der udnævnes et nyt medlem.

Mellemliggende regeringsniveauer, og især provinser, regioner, storbyområder, grupper af lokale myndigheder og enhver offentlig myndighed, der officielt forpligter sig til at yde strategisk vejledning, finansiel og teknisk støtte til lokale myndigheder, kan ansøge og blive anerkendt som partner med en koordinatorrolle. Lokale myndigheder, der søger i en koordinatorrolle, udpeger en kontaktperson – og ikke et kommunalbestyrelsesmedlem – til at blive optaget i netværket som observatør for at være med til at fremme projektet blandt de lokale myndigheder, de yder støtte til. Deres rolle er at yde støtte. I dette tilfælde skal den lokale myndighed i ansøgningsskemaet angive deres rolle som "koordinator."

Relationer til den udpegede lokale valgte repræsentant

Den lokalt valgte repræsentant (medlem af netværket "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer") skal underskrive en erklæring, hvori medlemmet giver følgende tilsagn.

  • Regelmæssig deltagelse i diskussioner og debat med medlemmer af deres valgkreds eller lokale medier om de generelle politiske initiativer og foranstaltninger, som EU gennemfører. Det overordnede mål er at tilskynde borgerne til at deltage i debatterne om EU's fremtid og andre EU-relaterede emner.
  • Præsentere EU-politikker, handlinger og initiativer objektivt, ud fra nøjagtig og pålidelig information.
  • Deltagelse i netværkets daglige drift ved at deltage i onlineplatformen, deltage i seminarer og besøg, der tilbydes af Europa-Kommissionen (afhængigt af tilgængelighed). Yderligere opgaver omfatter deltagelse i undersøgelser, der gennemføres ca. to gange om året, og tilbagemelding om aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med netværket.

Kommissionengiver den udpegede lokale valgte repræsentant (medlem af netværket "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer").

  • Kommunikationsmaterialer og en regelmæssig informationsopdatering for at hjælpe dem med at engagere borgerne i EU-spørgsmål.
  • Adgang, i det omfang ressourcerne tillader det, til prioriterede fysiske eller digitale besøg i Europa-Kommissionens besøgscenter i Bruxelles som så vidt muligt tilrettelægges på deres sprog.
  • adgang til en interaktiv platform for at fremme interaktion med andre medlemmer af netværket.
  • information om andre EU-initiativer dedikeret til lokale byrådsmedlemmer og lokale myndigheder, herunder især Regionsudvalgets og dets netværk af regionale og lokale EU-formidleres aktiviteter og muligheder for at følge og bidrage til deres aktiviteter.

Komplementaritet med EU-netværket af regionale og lokale EU-formidlere

Medlemskab af netværket "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer" er et supplement til deltagelse i nationale netværk af sammenlignelig karakter, hvor de findes, og i EU-netværket af regionale og lokale EU-formidlere, som er oprettet af Regionsudvalget. Medlemmer af Regionsudvalgets Europæiske netværk af regionale og lokale EU-rådgivere Der opfordres også til at blive medlem af netværket "Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer" og vice-versa.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der er inkluderet i eller relateret til denne indkaldelse og gennemførelsen heraf, herunder data vedrørende leveringen af ​​tjenesterne, skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af naturlige personer med hensyn til behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Yderligere oplysninger om behandlingen skal findes i fortrolighedserklæringen.

Ansøgningsprocedure