Przejdź do treści głównej
Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi
Zaproszenie do składania wniosków

Zapoznaj się z warunkami poniżej i dołącz do sieci jako samorząd lokalny (partner projektu) lub wyznaczony radny (członek projektu).

Wprowadzenie

Unia Europejska jest przede wszystkim unią ludzi i wartości, cechującą się unikalnym systemem demokratycznym, który uzupełnia demokracje krajowe, regionalne i lokalne poszczególnych państw członkowskich i z nimi współdziała, a ponadto angażuje bezpośrednio obywateli i społeczeństwo obywatelskie. Wszystkie te podmioty biorące udział w budowie przyszłości Europy mają do odegrania pewną rolę w objaśnianiu, co znaczy należeć do tej Unii oraz jakie są korzyści płynące z jej polityk i decyzji lub ich konsekwencje.

Źródło: Wkład Komisji Europejskiej w nieformalne spotkanie przywódców UE27 w Sibiu (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r., strona 40

Ta zasada stała się punktem wyjściowym opracowanego przez Parlament Europejski projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”. Jego celem jest budowanie sieci przedstawicieli władz lokalnych z państw członkowskich UE. Jej działalność będzie skupiać się na przekazywaniu informacji od UE na miejscu

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Komisji Europejskiej (zwanej dalej Komisją) odpowiada za realizację projektu na mocy Programu Prac 2021. Komisja wdraża projekt w ścisłej współpracy z Europejskim Komitetem Regionów.

W celu utworzenia sieci Komisja zaprasza samorządy lokalne (gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i regionalne) do składania wniosków w sprawie nawiązania współpracy z Komisją w zakresie przekazywania informacji od UE na miejscu poprzez wyznaczenie wybranego lokalnie przedstawiciela, który dołączy do sieci projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”.

Nawiązanie współpracy między samorządem lokalnym a Komisją Europejską

Samorząd lokalny, który chce nawiązać współpracę w związku z projektem „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”, powinien wypełnić internetowy formularz aplikacyjny. Do formularza należy dołączyć podpisane oświadczenie (PDF) o chęci zostania partnerem ds. przekazywania na miejscu informacji o Unii Europejskiej poprzez wyznaczenie lokalnego przedstawiciela. Współpraca rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia formularza zgłoszeniowego przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska informuje o zatwierdzeniu formularza za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do partnera oraz wyśle samorządowi lokalnemu metalową tabliczkę potwierdzającą nawiązanie strategicznej współpracy.

Komisja Europejska szczególnie chętnie akceptuje wnioski dotyczące dołączenia do sieci kobiet i przedstawicieli grup, które nie są wystarczająco reprezentowane.

Współpraca nie wiąże się z transakcjami finansowymi jakiegokolwiek typu.

Cel współpracy

Współpraca ma pomóc przedstawicielom lokalnym prezentować wyborcom politykę, działania i inicjatywy UE w sposób obiektywny oraz zachęcać do rozmów i debat na temat wspomnianej polityki, działań i inicjatyw.

Czas trwania współpracy

Współpraca trwa przez cały okres istnienia sieci. Okres istnienia sieci, założonej w ramach projektu pilotażowego, obecnie szacuje się na co najmniej 2 lata. Przedłużenie tego terminu będzie zależało od wyników oceny projektu w jego początkowej fazie.

Zarówno samorząd lokalny, jak i Komisja Europejska mogą zerwać współpracę na mocy pisemnego powiadomienia przesłanego z 3-miesięcznym wyprzedzeniem albo ze skutkiem natychmiastowym w razie niewywiązania się przez samorząd lokalny ze zobowiązań podjętych w ramach projektu. 

Relacje z samorządem lokalnym

Samorząd lokalny, jako partner w ramach sieci projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”, ma obowiązek wyznaczyć jednego/jedną z radnych, który/która wspólnie z samorządem podpisze oświadczenie (PDF), w którym samorząd lokalny podejmuje zobowiązania wymienione poniżej.

  • Jeśli któryś z członków z jakiegokolwiek powodu nie może dalej wypełniać swoich obowiązków w ramach sieci, samorząd lokalny ma obowiązek zagwarantować ciągłość, wyznaczając nowego przedstawiciela na członka sieci. Nowy członek musi niezwłocznie przesłać nowe oświadczenie i zawrzeć w nim jednoznaczne odniesienia do oryginalnego wniosku i listu z zatwierdzeniem.
  • Na właściwie uzasadnione żądanie Komisji Europejskiej i po zapewnieniu członkowi możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej kwestii, nominacja członka sieci może być odwołana, jeśli jego działania są sprzeczne z celem powstania sieci albo są w dużym stopniu niezgodne z podstawowymi wartościami wyznawanymi przez Unię. W takim przypadku konieczne jest wyznaczenie nowego członka.

Władze na pośrednich szczeblach, w szczególności władze prowincji, regionów i miast oraz grupy samorządów lokalnych, a także wszelkie władze publiczne, które oficjalnie zobowiążą się do udzielania samorządom lokalnym wsparcia strategicznego, finansowego i technicznego mogą złożyć wniosek o uznanie za partnera pełniącego funkcję koordynatora. Samorządy lokalne starające się uzyskać status koordynatora wyznaczają osobę do kontaktu – niebędącą lokalnym radnym – która dołączy do sieci jako obserwator w celu promowania projektu w samorządach lokalnych. Ich zadaniem jest zapewnienie wsparcia. W takim przypadku samorząd lokalny powinien zaznaczyć, że formularz zgłoszeniowy dotyczy funkcji „koordynatora”.

Relacje z wyznaczonym przedstawicielem samorządu lokalnego

Lokalnie wybrany przedstawiciel (członek sieci projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”) ma obowiązek podpisać oświadczenie, w którym członek podejmuje zobowiązania wymienione poniżej.

  • Regularnie prowadzić rozmowy i debatować z innymi przedstawicielami swojego okręgu wyborczego oraz mediami lokalnymi na temat ogólnych inicjatyw politycznych oraz działań podejmowanych przez UE. Ma to na celu zachęcanie obywateli do zaangażowania się w debaty na temat przyszłości UE i inne tematy związane z UE.
  • Bezstronnie przedstawiać politykę, działania i inicjatywy UE w oparciu o dokładne i wiarygodne informacje.
  • Uczestniczyć w życiu sieci poprzez korzystanie z platformy internetowej, udział w seminariach i odwiedziny w miejscach wskazanych przez Komisję Europejską (w zależności od dostępności). Dodatkowe obowiązki mogą obejmować udział w ankietach organizowanych mniej więcej dwa razy w roku oraz dzielenie się opinią na temat działań podejmowanych w ramach sieci.

Komisja będzie dostarczać wybranemu przedstawicielowi (członkowi sieci projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”) poniższe materiały i zasoby.

  • Materiały z informacjami do przekazania oraz regularny przepływ informacji mające pomóc im zainteresować obywateli kwestiami dotyczącymi UE.
  • W zależności od dostępności zasobów, zaproszenia na wizyty w prowadzonym przez Komisję Europejską Centrum dla zwiedzających w Brukseli, zarówno osobiste, jak i wirtualne, zorganizowane oraz prowadzone w języku odwiedzającego.
  • Dostęp do interaktywnej platformy służącej do komunikacji z innymi członkami sieci.
  • Informacje na temat innych inicjatyw UE dotyczących radnych i samorządów lokalnych, w tym w szczególności działań Komitetu Regionów i stworzonej przez niego Europejskiej sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego, oraz możliwość śledzenia ich działań i angażowania się w nie.

Komplementarność z Europejską siecią radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego

Członkostwo w sieci projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” stanowi uzupełnienie działań w ramach krajowych sieci o podobnym charakterze, o ile takie istnieją, oraz Europejskiej sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego powołanej przez Komitet Regionów. Członków Europejskiej sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego Komitetu Regionów zachęca się do dołączenia do sieci projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” i vice versa.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w niniejszym dokumencie, oraz związane z nim oraz z realizacją przedmiotowego projektu, w tym dane dotyczące świadczenia usług, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Dalsze informacje na temat przetwarzania są zawarte w informacji o polityce prywatności.

 

Procedura składania wniosku