Přejít na hlavní obsah
Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv
Výzva k podávání žádostí

Níže si přečtěte platné podmínky a připojte se k síti jako místní orgán (partner projektu) nebo jako určený volený místní zastupitel (člen projektu).

Úvod

Evropská unie je především unií lidí a hodnot – s jedinečným systémem demokracie, který doplňuje vnitrostátní, regionální a místní demokratické systémy v jednotlivých členských státech, vzájemně se s nimi ovlivňuje a pracuje přímo s občany a občanskou společností. Každý, kdo se podílí na budoucnosti Evropy, se musí podílet na vysvětlování, co znamená být součástí Unie a jaké přínosy či důsledky mají její politiky a rozhodnutí.

Zdroj: Příspěvek Evropské komise k neformálnímu jednání 27 vedoucích představitelů EU dne 9. května 2019 v rumunskému Sibiu, stránka 40

Na základě tohoto principu zahájil Evropský parlament projekt „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“. Jeho záměrem je vybudovat Evropskou síť místních volených zástupců EU napříč členskými státy. Cílem je komunikovat o záležitostech EU na místní úrovni.

Generální ředitelství pro komunikaci Evropské komise je pověřeno realizací projektu na základě pracovního programu na rok 2021. Komise tento projekt realizuje v úzké spolupráci s Evropským výborem regionů.

Pro vybudování této sítě Komise vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro místní orgány (obce, provincie, kraje či regiony), které se chtějí stát partnery Komise při komunikaci o záležitostech EU na místní úrovni prostřednictvím jmenování místního voleného zástupce jako člena sítě „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“.​

Uzavření partnerství mezi místním orgánem a Evropskou komisí

Místní orgán, který chce uzavřít partnerství v rámci projektu „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“, by měl vyplnit online formulář žádosti. K formuláři je třeba přiložit podepsané prohlášení (PDF) s vyjádřením zájmu a závazku stát se partnerem při komunikaci záležitostí EU na místní úrovni jmenováním místního voleného zástupce. Toto partnerství začíná v okamžiku, kdy Evropská komise formulář žádosti přijme.

Evropská komise oznámí toto přijetí žádosti partnerovi dopisem zaslaným e-mailem a zašle místnímu orgánu kovovou tabulku potvrzující toto strategické spojenectví.

Evropská komise vítá zejména jmenování z řad žen nebo příslušníků nedostatečně zastoupených skupin za členy sítě.

Partnerství nezahrnujte žádné finanční transakce.

Cíl partnerství

Cílem partnerství je pomáhat místním zástupcům a podporovat je v tom, aby objektivně předkládali politiky, kroky a iniciativy EU svým voličům, a podněcovat diskuzi a debatu o těchto politikách, krocích a iniciativách.

Doba trvání partnerství

Partnerství je platné po celou dobu trvání sítě. Doba trvání sítě, která byla vytvořena jako pilotní projekt, se v současné době odhaduje nejméně na 2 roky. Její další prodloužení bude záviset na výsledcích projektu v jeho počáteční fázi po hodnocení.

Partnerství může ukončit jak místní orgán, tak Evropská komise formou písemné výpovědi zaslané 3 měsíce před datem ukončení nebo s okamžitým účinkem v případě, že místní orgán nedodrží povinnosti, k nimž se zde zavázal.

Vztahy s místním orgánem

Místní orgán jako partner sítě „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“ jmenuje jednoho místního voleného zástupce samosprávy za člena sítě a společně s ním podepisuje prohlášení (PDF), v němž místní orgán činí následující závazky.

  • V případě, že člen z jakéhokoli důvodu nemůže v rámci sítě pokračovat, je místní orgán povinen zajistit kontinuitu jmenováním nového člena. Nový člen musí neprodleně předložit nové prohlášení s jasným odkazem na původní žádost a původní dopis o přijetí.
  • Na základě řádně odůvodněné žádosti Evropské komise a poté, co byla členovi poskytnuta příležitost vyjádřit se, může být jmenování takového člena ukončeno, pokud se zjistí, že jeho jednání narušuje celkovou působnost sítě nebo je zjevně neslučitelné s hodnotami zakotvenými Unií. V takovém případě bude muset být jmenován nový člen.

Mezistupně veřejné správy, a zejména pak provincie, regiony, městské části, seskupení místních orgánů a veškeré veřejné orgány, které se oficiálně zaváží, že budou místním orgánům poskytovat strategické vedení a finanční a technickou podporu, mohou požádat, aby se stali partnery s koordinační rolí, a tuto roli získat. Místní orgány, které se ucházejí o roli koordinátora, jmenují kontaktní osobu – nikoli zástupce místní samosprávy – která bude přijata do sítě jako pozorovatel, aby pomohla s propagací projektu mezi místními orgány. Jejich roli je poskytovat podporu. V tomto případě by měl místní orgán uvést ve formuláři žádosti svou roli „koordinátora“.

Vztahy se jmenovaným místním voleným zástupcem

Místní volený zástupce (člen sítě „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“) podepisuje prohlášení, v němž člen činí následující závazky.

  • Pravidelně se zapojovat do diskuzí a debatovat se členy svého volebního obvodu nebo místními médii o obecných politických iniciativách a opatřeních prováděných EU. Hlavním cílem je povzbudit občany, aby se zapojili do debat o budoucnosti EU a dalších tématech souvisejících s EU.
  • Objektivně prezentovat politiky, kroky a iniciativy EU na základě přesných a důvěryhodných informací.
  • Podílet se na každodenním provozu sítě tím, že se bude zapojovat do online platformy, účastnit se seminářů a návštěv nabízených Evropskou komisí (v závislosti na dostupnosti). Mezi další povinnosti patří účastnit se průzkumů, které se provádějí zhruba dvakrát ročně, a poskytovat zpětnou vazbu o činnostech prováděných v souvislosti se sítí.

Komise poskytne jmenovanému místnímu volenému zástupci (členovi sítě „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“) následující materiály a zdroje.

  • Komunikační materiály a pravidelné aktualizace informací, které jim pomohou zapojit občany do řešení otázek EU.
  • V závislosti na dostupnosti zdrojů přístup k přednostním návštěvám návštěvnického centra Evropské komise v Bruselu, ať již fyzickým nebo digitálním, pořádaným pokud možno v jeho jazyce.
  • Přístup k interaktivní platformě na podporu vzájemné komunikace s ostatními členy sítě.
  • informace o dalších iniciativách EU určených zástupcům místních samospráv a místním orgánům, a to zejména včetně činností Výboru regionů a jeho sítě regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti, a o možnostech sledovat jejich činnost a přispívat k ní.

Doplňkovost s Evropskou sítí regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti

Členství v síti „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“ je doplňkové k účasti v případných národních sítích srovnatelné povahy a v Evropské sítí regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti zřízené Výborem regionů. Členové Evropské sítě regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti zřízené Výborem regionů jsou vybízeni, aby se rovněž zapojili do sítě „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“ a obráceně.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené ve stávající výzvě nebo údaje související s touto výzvou nebo její realizací včetně údajů spojených s poskytováním služeb budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty a o volném pohybu těchto údajů. Další informace o zpracování můžete najít v prohlášení o ochraně soukromí.

Postup podávání žádostí