Direct naar de inhoud
Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!
Oproep tot het indienen van aanvragen

Lees hieronder de voorwaarden die van toepassing zijn en sluit u aan bij het netwerk als lokale instantie (projectpartner) of als aangewezen verkozen politicus (projectlid).

Inleiding

De Europese Unie is in de eerste plaats een unie van mensen en waarden, met een uniek democratisch bestel dat een aanvulling is op en een samenspel vormt met de nationale, regionale en lokale democratische systemen van de lidstaten, maar ook rechtstreeks samenwerkt met de burgers en het maatschappelijk middenveld. Iedereen die belang hecht aan de toekomst van Europa, heeft tot taak uit te leggen wat het betekent om deel uit te maken van de Unie en om de aandacht te vestigen op de voordelen of gevolgen van de beleidsmaatregelen en keuzes van de Unie.

Bron: Bijdrage van de Europese Commissie aan de informele bijeenkomst van de leiders van de EU27 in Sibiu (Roemenië) op 9 mei 2019, blz 40

Op basis van dit principe heeft het Europees Parlement het project "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!" geïnitieerd. Het project richt zich op het opbouwen van een EU-netwerk met lokaal verkozen vertegenwoordigers binnen de lidstaten. Het doel is dat zij lokaal over de EU gaan communiceren

Het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project onder het Werk-programma 2021. De Commissie implementeert het project in nauwe samenwerking met het Europees Comité van de Regio's.

Met het oog op de oprichting van het netwerk doet de Commissie een oproep tot het indienen van aanvragen voor lokale instanties (gemeentes, provinciën, departementen of regio's) die samen met de Commissie op willen trekken in de lokale communicatie over de EU door een lokaal verkozen vertegenwoordiger aan te stellen als lid van het netwerk "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!".

Ondertekening van het partnerschap tussen de lokale instantie en de Europese Commissie

Een lokale instantie die een partnerschap wenst aan te gaan in de context van het project "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!" dient het online inschrijfformulier in te vullen. Het formulier wordt vergezeld door een ondertekende verklaring (PDF), waarin de interesse en de betrokkenheid wordt uitgesproken om een partner te worden voor het lokaal communiceren over Europa door een lokaal verkozen vertegenwoordiger aan te stellen. Het partnerschap gaat van start zodra de Europese Commissie het aanmeldingsformulier aanvaardt.

De Europese Commissie bevestigt de deelname via een brief die per e-mail naar de partner wordt gestuurd. De lokale instantie krijgt daarnaast een metalen plaat opgestuurd om de samenwerking zichtbaar te maken.

De Europese Commissie moedigt deelname van vrouwen of van leden van ondervertegenwoordigde groepen aan.

Het partnerschap omvat geen financiële transacties van welke aard dan ook.

Doel van het partnerschap

Het partnerschap dient om lokale vertegenwoordigers te helpen bij het verstrekken van objectieve informatie over EU-beleid, -acties en -initiatieven en hen hierin aan te moedigen, en zo discussie over EU-beleid en -maatregelen te bevorderen.

Duur van het partnerschap

De samenwerking blijft bestaan zolang het netwerk actief is. De looptijd van het netwerk, dat is opgezet als pilotproject, wordt momenteel op ten minste 2 jaar geschat. De verdere verlenging zal in aansluiting op een evaluatie afhangen van de resultaten van het project na de initiële fase.

Zowel de lokale instantie als de Europese Commissie kunnen het partnerschap beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving die 3 maanden vóór de beëindigingsdatum moet zijn verstuurd. Mochten de verplichtingen die hierin zijn opgenomen niet worden nageleefd door de lokale instantie, dan vindt de beëindiging met onmiddellijke ingang plaats. 

Relaties met de lokale instantie

De lokale instantie, als partner van het netwerk "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!", zal een lokaal verkozen politicus aanstellen als lid van het netwerk en samen met het lid een verklaring (PDF) ondertekenen, waarin de lokale instantie de volgende afspraken maakt.

  • Wanneer het lid niet langer beschikbaar is om door welke reden dan ook door te gaan binnen het raamwerk van het netwerk, is de lokale instantie verplicht de continuïteit te waarborgen door een nieuw lid aan te wijzen. Het nieuwe lid moet onmiddellijk een nieuwe verklaring indienen met een duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke aanvraag en naar de initiële brief van aanvaarding.
  • Na een naar behoren onderbouwd verzoek van de Europese Commissie, en na het lid de gelegenheid te hebben geboden te worden gehoord, kan de aanstelling van dat lid worden beëindigd indien wordt aangetoond dat zijn of haar handelingen het algemene toepassingsgebied van het netwerk hebben ondermijnd of kennelijk onverenigbaar zijn met de waarden waarop de Unie is gegrondvest. In dat geval moet er een nieuw lid worden aangewezen.

Intermediaire bestuursniveaus, en dan met name provinciën, regio's, grootstedelijke gebieden, samenwerkingsverbanden tussen plaatselijke instanties en elke andere openbare instantie die zich er officieel toe verbindt lokale instanties strategisch te begeleiden en financiële en technische steun te bieden, mogen een aanvraag indienen om te worden erkend als partner met een coördinerende rol. Lokale instanties die zich aanmelden voor een coördinerende rol dienen een contactpersoon aan te stellen - en dus niet een lokale vertegenwoordiger - die in het netwerk wordt opgenomen als waarnemer, om zo het project meer bekendheid te verschaffen onder de lokale instanties. De rol van deze contactpersoon is het verlenen van ondersteuning. In dit geval dient de lokale instantie op het aanmeldingsformulier hun rol als 'coördinator' aan te geven.

Relaties met de lokaal verkozen vertegenwoordiger

De lokaal verkozen vertegenwoordiger (lid van het netwerk "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!") zal een verklaring ondertekenen, waarin het lid de volgende afspraken maakt.

  • Regelmatig de discussie en het debat aangaan met leden van hun kiesdistrict of met lokale media over de algemene politieke initiatieven en maatregelen die door de EU zijn genomen. Het algehele doel is het aanmoedigen van burgers om deel te nemen aan debatten over de toekomst van de EU en andere aan de EU gerelateerde onderwerpen.
  • EU-beleid, -maatregelen en -initiatieven objectief presenteren, op basis van juiste en betrouwbare informatie.
  • Een bijdrage leveren aan de dagelijkse activiteiten van het netwerk door deel te nemen aan het online platform, seminars en bezoeken bij te wonen die door de Europese Commissie worden georganiseerd (afhankelijkheid van beschikbaarheid). Aanvullende taken zijn onder meer het deelnemen aan enquêtes die ongeveer twee keer per jaar worden gehouden en het geven van feedback over activiteiten die in de context van het netwerk worden ondernomen.

De Commissie verstrekt de volgende materialen en hulpbronnen aan de aangestelde lokaal verkozen vertegenwoordiger (het lid van het netwerk "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!").

  • Communicatiematerialen en regelmatige updates van de informatie om hen te helpen het contact aan te gaan met burgers over EU-kwesties.
  • Afhankelijk van de beschikbare middelen, een (fysiek of digitaal) bezoek aan het bezoekerscentrum van de Europese Commissie in Brussel, indien mogelijk in de eigen taal.
  • Toegang tot een interactief platform om interactie met andere leden van het netwerk te bevorderen.
  • Informatie over andere EU-initiatieven voor lokale vertegenwoordigers en lokale instanties, waaronder bovenal de activiteiten van het Comité van de Regio's en zijn netwerk van regionale en lokale EU-vertegenwoordigers, alsook mogelijkheden om hun activiteiten te volgen en hieraan bij te dragen.

Afgestemd op het Europees netwerk van regionale en lokale EU-politici

Het lidmaatschap van het netwerk "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!" is complementair aan deelname aan de nationale netwerken van vergelijkbare aard (mits aanwezig) en aan het Europees netwerk van regionale en lokale politici uit de EU van het Comité van de Regio's. Leden van het Europees netwerk van regionale en lokale raadsleden uit de EU van het Comité van de Regio's worden aangemoedigd zich ook aan te sluiten bij het netwerk "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!" en vice versa.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die zijn opgenomen in of verband houden met deze oproep en de uitvoering ervan, met inbegrip van de gegevens die verband houden met de levering van de diensten, zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Meer informatie over dit proces kunt u vinden in de privacyverklaring.

Aanvraagprocedure