Prejsť na hlavný obsah
Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi
Výzva na predkladanie žiadostí

Prečítajte si nižšie uvedené podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú, a pridajte sa k sieti ako miestna samospráva (partner projektu) alebo určený volený zastupiteľ (člen projektu).

Úvod

Európska únia je v prvom rade úniou ľudí a hodnôt spojených v jedinečnom systéme demokracie, ktorý dopĺňa vnútroštátne, regionálne a miestne demokratické systémy všetkých členských štátov, komunikuje s nimi a okrem toho priamo spolupracuje aj s občanmi a občianskou spoločnosťou. Každý, komu ide o budúcnosť Európy, sa môže podieľať na vysvetľovaní toho, čo znamená byť súčasťou tejto Únie, a vyzdvihovaní prínosov alebo dôsledkov európskych politík a rozhodnutí.

Zdroj: Príspevok Európskej komisie na neformálne zasadnutie vedúcich predstaviteľov EÚ27 v Sibiu (Rumunsko) 9. mája 2019, strana 40

Na základe tohto princípu Európsky parlament inicioval projekt „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“. Jeho cieľom je vybudovať sieť EÚ pozostávajúcu z miestnych volených zástupcov z rôznych členských štátov. Ich cieľom bude informovať o EÚ v teréne

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu je zodpovedné za realizáciu projektu v rámci pracovného programu na rok 2021. Komisia realizuje projekt v úzkej spolupráci s Európskym výborom regiónov.

S cieľom vytvoriť takúto sieť zverejňuje Komisia výzvu na prekladanie žiadostí pre miestne samosprávy (obec, okres, územný celok alebo región), ktoré sa chcú stať partnermi Komisie pri komunikácii o EÚ v teréne prostredníctvom vymenovania miestne voleného zástupcu za člena siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi.

Uzatvorenie partnerstva medzi miestnou samosprávou a Európskou komisiou

Miestna samospráva, ktorá chce uzavrieť partnerstvo v rámci projektu „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ by mala vyplniť online formulár žiadosti. K formuláru je potrebné priložiť podpísané vyhlásenie (PDF), v ktorom sa vyjadruje záujem a záväzok stať sa partnerom pri komunikácii o Európe v teréne vymenovaním miestneho voleného zástupcu. Partnerstvo sa začína prijatím formulára žiadosti Európskou komisiou.

Európska komisia oznámi takéto prijatie prostredníctvom listu zaslaného e-mailom partnerovi a pošle miestnej samospráve kovový štítok potvrdzujúci toto strategické spojenectvo.

Európska komisia víta najmä vymenovanie žien alebo členov nedostatočne zastúpených skupín za členov siete.

Partnerstvo nezahŕňa žiadne finančné transakcie.

Cieľ partnerstva

Cieľom partnerstva je pomáhať miestnym zástupcom a podporovať ich pri objektívnom prezentovaní politík, činností a iniciatív EÚ svojmu volebnému obvodu a pri podporovaní diskusie a rozhovoru o týchto politikách, činnostiach a iniciatívach.

Trvanie partnerstva

Partnerstvo má platnosť počas celého obdobia trvania siete. Odhaduje sa, že sieť zriadená ako pilotný projekt bude v súčasnosti fungovať najmenej dva roky. Jeho ďalšie predĺženie bude závisieť od výsledkov projektu v jeho úvodnej fáze po vyhodnotení.

Partnerstvo môže ukončiť miestna samospráva aj Európska komisia písomnou výpoveďou zaslanou 3 mesiace pred dátumom ukončenia alebo s okamžitým účinkom v prípade nedodržania záväzkov zo strany miestnej samosprávy, ku ktorým sa zaväzuje v tomto dokumente. 

Vzťahy s miestnou samosprávou

Miestna samosprávaako partner siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ vymenuje za člena siete jedného miestne zvoleného zastupiteľa a spoločne s členom podpíšu vyhlásenie (PDF) v ktorom miestna samospráva prijíma tieto záväzky.

  • V prípade, že člen už z akéhokoľvek dôvodu nemôže pokračovať v rámci siete, miestna samospráva je povinná zabezpečiť kontinuitu vymenovaním nového člena. Nový člen musí bezodkladne predložiť nové vyhlásenie s jasným odkazom na pôvodnú žiadosť a pôvodný list o prijatí.
  • Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Európskej komisie a po tom, ako bola členovi poskytnutá možnosť vyjadriť sa, môže byť jeho vymenovanie ukončené, ak sa zistí, že jeho činnosť narušila celkový rozsah siete alebo je zjavne nezlučiteľná s hodnotami zakotvenými v Únii. V takomto prípade bude potrebné vymenovať nového člena.

Stredné úrovne štátnej a verejnej správy a najmä okresy, regióny, metropolitné oblasti, zoskupenia miestnych samospráv a akýkoľvek verejný orgán, ktorí sa oficiálne zaviažu poskytovať miestnym samosprávam strategické usmernenie, finančnú a technickú podporu, môžu podať žiadosť a byť uznaní za partnera s úlohou koordinátora. Miestne samosprávy, ktoré sa uchádzajú o úlohu koordinátora vymenúvajú kontaktnú osobu (nie však miestneho zastupiteľa), ktorá bude prijatá do siete ako pozorovateľ s cieľom pomáhať pri propagácii projektu medzi miestnymi samosprávami. Ich úlohou je poskytovať podporu. V takom prípade by mala miestna samospráva uviesť vo formulári žiadosti svoju úlohu „koordinátora“.

Vzťahy s vymenovaným miestnym voleným zástupcom

Miestne volený zástupca (člen siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“) podpíše vyhlásenie, v ktorom člen prijíma tieto záväzky.

  • Očakáva sa od neho pravidelné zapájanie sa do diskusie a debát s členmi svojho volebného obvodu alebo miestnymi médiami o všeobecných politických iniciatívach a opatreniach EÚ. Celkovým cieľom je povzbudiť občanov, aby sa zapájali do diskusií o budúcnosti EÚ a ďalších témach súvisiacich s EÚ.
  • Objektívne prezentovanie politík, činností a iniciatív EÚ na základe presných a dôveryhodných informácií.
  • Podieľanie sa na každodennej činnosti siete prostredníctvom účasti na online platforme, seminároch a návštevách, ktoré ponúka Európska komisia (v závislosti od dostupnosti). Dodatočné povinnosti zahŕňajú účasť na prieskumoch vykonávaných približne dvakrát ročne a poskytovanie spätnej väzby o činnostiach vykonávaných v rámci siete.

Komisia poskytne vymenovanému miestne volenému zástupcovi (členovi siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“) tieto materiály a zdroje.

  • Informačné materiály a pravidelné aktualizácie informácií, ktoré mu pomôžu zapojiť občanov do riešenia otázok EÚ.
  • V závislosti od dostupnosti zdrojov fyzický alebo digitálny prístup k prioritným návštevám v návštevníckom centre Európskej komisie v Bruseli organizovaných, podľa možnosti, v jeho jazyku.
  • Prístup k interaktívnej platforme na podporu interakcie s ostatnými členmi siete.
  • Informácie o ostatných iniciatívach EÚ venovaných miestnym zastupiteľom a miestnym samosprávam najmä vrátane činností Výboru regiónov a jej siete regionálnych a miestnych zastupiteľstiev EÚ a o príležitostiach sledovať a prispievať k ich činnostiam.

Komplementárnosť s Európskou sieťou predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ

Členstvo v sieti „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ dopĺňa účasť v národných sieťach porovnateľnej povahy, ak existujú, a v Európskej sieti predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ zriadenej Výborom regiónov. Členovia Európskej siete predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ Výboru regiónov sa vyzývajú, aby sa tiež pripojili k sieti „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ a naopak.

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje zahrnuté do súčasnej výzvy alebo týkajúce sa súčasnej výzvy a jej realizácie vrátane údajov týkajúcich sa poskytovania služieb sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ďalšie informácie o spracovateľskej operácii nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Postup podávania žiadostí