Preskoči na glavno vsebino
Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin
Razpis

Preberite spodnje veljavne pogoje in se pridružite mreži kot lokalni upravni organ (projektni partner) ali kot imenovani izvoljeni predstavnik (projektni član).

Uvod

Evropska unija je predvsem unija ljudi in vrednot – z edinstvenim sistemom demokracije, ki dopolnjuje nacionalne, regionalne in lokalne demokratične sisteme vseh držav članic, součinkuje z njimi ter neposredno sodeluje z državljani in civilno družbo. Vsi, ki so udeleženi v prihodnosti Evrope, imajo svojo vlogo pri pojasnjevanju, kaj pomeni biti del te Unije, in pri pojasnjevanju koristi ali posledic njenih politik in izbir.

Vir: Prispevek Evropske komisije za neuradno srečanje voditeljev EU-27 v Sibiuu (Romunija) 9. maja 2019, stran 40

Evropski parlament je na podlagi tega načela začel projekt »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«. Namenjen je gradnji evropske mreže lokalno izvoljenih predstavnikov iz vseh držav članic. Njihov cilj bo obveščanje o EU na terenu

Generalni direktorat Evropske komisije za komuniciranje je odgovoren za izvajanje projekta v sklopu delovnega programa 2021. Komisija projekt izvaja v tesnem sodelovanju z Evropskim odborom regij.

Z namenom vzpostavitve mreže Komisija objavlja razpis za lokalne upravne organe (občina, pokrajina, okrožje ali regija), ki želijo postati partnerji Komisije pri obveščanju o EU na terenu z imenovanjem lokalno izvoljenega predstavnika za člana mreže »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«.

Sklenitev partnerstva med lokalnim upravnim organom in Evropsko komisijo

Lokalni upravni organ, ki želi skleniti partnerstvo v kontekstu projekta »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«, naj izpolni spletni prijavni obrazec. Ta obrazec spremlja podpisana izjava (PDF), v kateri izrazite interes in zavezanost k temu, da postanete partner pri obveščanju o Evropi na terenu z imenovanjem lokalno izvoljenega predstavnika. Partnerstvo je sklenjeno, ko Evropska komisija sprejme prijavnico.

Komisija sporoči, da je sprejela prijavnico, z dopisom, ki ga po e-pošti pošlje partnerju, obenem lokalnim organom pošlje kovinsko tablico, s katero potrjuje to strateško zavezništvo.

Evropska komisija posebej pozdravlja imenovanje žensk in oseb, ki pripadajo premalo zastopanim skupinam, za člane mreže.

Partnerstvo ne vključuje nikakršnih finančnih transakcij.

Namen partnerstva

Namen partnerstva je pomagati in spodbujati lokalne predstavnike, da svojim volivcem objektivno predstavijo politike, ukrepe in pobude EU ter spodbujajo pogovore in razprave o teh politikah, dejavnostih in pobudah.

Trajanje partnerstva

Partnerstvo je veljavno ves čas delovanja mreže. Trajanje delovanja mreže, ki je bila vzpostavljena kot pilotni projekt, je trenutno ocenjeno na najmanj 2 leti. Nadaljnje podaljšanje bo odvisno od rezultatov projekta v začetni fazi na podlagi ocene projekta.

Tako lokalni upravni organ kot Evropska komisija lahko prekineta partnerstvo s pisnim obvestilom, poslanim 3 mesece pred datumom predvidene prekinitve, ali s takojšnjim začetkom veljave v primeru nespoštovanja obveznosti, h katerim se je zavezal javni upravni organ. 

Odnosi z lokalnim upravnim organom

Lokalni upravni organ, kot partner mreže »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«, imenuje enega lokalno izvoljenega svetnika kot člana mreže in skupaj s članom podpiše izjavo (PDF), v kateri lokalni upravni organ sprejme naslednje zaveze.

  • Če član zaradi kakršnega koli razloga ni več na voljo, da bi nadaljeval s sodelovanjem v tem okviru, mora lokalni upravni organ z imenovanjem novega člana zagotoviti neprekinjeno delovanje. Novi član mora nemudoma predložiti novo izjavo, v kateri jasno navede prvotno prijavo in prvotni dopis o sprejemu.
  • Po ustrezno utemeljeni zahtevi Evropske komisije in po tem, ko je članu dala možnost, da o zadevi poda izjavo, se imenovanje tega člana lahko prekliče, če dejanja tega člana škodujejo splošnemu okviru mreže ali če so očitno nezdružljiva z vrednotami, na katerih temelji Unija. V tem primeru se imenuje nov član.

Vmesne ravni oblasti, zlasti pokrajine, regije, metropolitanska območja, združenja lokalnih organov in kateri koli javni upravni organ, ki se uradno zaveže, da bo lokalnim upravnim organom zagotavljal strateško usmerjanje, finančno in tehnično podporo, se lahko prijavijo in so priznani kot partner z vlogo koordinatorja. Lokalni upravni organi, ki se prijavijo v vlogi koordinatorja, imenujejo kontaktno osebo (in ne lokalnega predstavnika občine), ki bo sprejeta v mrežo kot opazovalec, da bi pomagala pri promociji projekta med lokalnimi upravni organi. Njena vloga je, da zagotavlja podporo. V tem primeru mora lokalni upravni organ v prijavnem obrazcu navesti vlogo »koordinator«.

Odnosi z imenovanim izvoljenim lokalnim predstavnikom

Izvoljeni lokalni predstavnik (član mreže »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«) podpiše izjavo, v kateri lokalni upravni organ sprejme naslednje zaveze.

  • Redno sodelujte v pogovorih in razpravah s člani svojega volilnega okrožja ali lokalnimi mediji glede splošnih političnih pobud in ukrepov, ki jih izvaja EU. Splošni cilj je državljane spodbuditi k temu, da sodelujejo v razpravah o prihodnosti EU in drugih temah, povezanih z EU.
  • Politike, ukrepe in pobude EU predstavljajte objektivno na podlagi točnih in zanesljivih informacij.
  • Sodelujte pri vsakodnevnih nalogah mreže, in sicer tako, da sodelujete na spletni platformi, se udeležujete seminarjev in obiskov, ki jih ponuja Evropska komisija (odvisno od razpoložljivosti). Med dodatne dolžnosti spadajo sodelovanje pri anketah, ki se izvajajo približno dvakrat letno, in posredovanje povratnih informacij o dejavnostih, ki so bile opravljene v sklopu mreže.

Komisija bo izvoljenemu lokalnemu predstavniku (članu mreže »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«), nudila naslednje gradivo in vire:

  • Komunikacijsko gradivo in redno posodobljene informacije, s katerimi bo lokalnim predstavnikom pomagala, da se z državljani povežejo glede vprašanj o EU.
  • Odvisno od razpoložljivosti virov obstaja možnost prednostnih obiskov Centra za obiskovalce Evropske komisije v Bruslju, tako v živo kot v digitalni obliki, ki bodo organizirani v domačem jeziku predstavnika.
  • Dostop do interaktivne platforme za spodbujanje interakcije z drugimi člani mreže.
  • Informacije o drugih pobudah EU, ki so namenjene lokalnim predstavnikom občin in lokalnim upravnim organom, med drugim še posebej o dejavnostih Odbora regij in njegove mreže regionalnih in lokalnih svetnikov EU, ter priložnosti za spremljanje in prispevanje k njihovim dejavnostim.

Komplementarnost z Evropsko mrežo regionalnih in lokalnih svetnikov EU

Članstvo v mreži »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin« dopolnjuje sodelovanje v nacionalnih mrežah primerljive narave, kjer te obstajajo, in v Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov EU, ki jo je ustanovil Odbor regij. Člane Evropske mreže regionalnih in lokalnih svetnikov EU, Odbora regij vabimo, da se pridružijo mreži »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin« in obratno.

Obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki, vključeni ali povezani s tem razpisom in njegovo izvedbo, vključno s podatki v zvezi z izvajanjem storitev bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije ter o prostem pretoku takih podatkov. Dodatne informacije o obdelavi lahko najdete v izjavi o zasebnosti.

Postopek prijave