Siirry pääsisältöön
Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa
Hakemuspyyntö

Lue sovellettavat ehdot alta ja liity verkostoon paikallishallinnon yksikkönä (projektikumppani) tai nimitettynä valittuna paikallispäättäjänä (projektin jäsen).

Johdanto

Euroopan unioni on ennen kaikkea ihmisten ja arvojen unioni. Se on ainutlaatuinen demokratiajärjestelmä, joka täydentää jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia demokraattisia järjestelmiä ja toimii vuorovaikutuksessa niiden kanssa samalla, kun se on suoraan yhteydessä kansalaisiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Kaikilla Euroopan tulevaisuutta rakentamassa olevilla sidosryhmillä on oma roolinsa, kun pyritään selittämään, mitä unioniin kuuluminen tarkoittaa ja mitä hyötyjä tai seurauksia sen politiikkaan ja valintoihin liittyy.

Lähde: Euroopan komission EU27-johtajien Sibiussa (Romania) 9. toukokuuta 2019 järjestettyä epävirallista kokousta varten laatiman julistuksen sivu 40

Euroopan parlamentti käynnisti tämän periaatteen pohjalta ”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -projektin. Tämän projektin tavoitteena on EU:n jäsenvaltioissa toimivien paikallisesti vaaleilla valittujen edustajien verkoston luominen. Näiden edustajien tehtävänä on EU:hun liittyvistä asioista viestiminen ruohonjuuritasolla

Projektin toteutuksesta vastaa viestinnän pääosasto, ja toteutus tapahtuu vuoden 2021 työohjelman mukaisesti. Komissio toteuttaa projektin tiiviissä yhteistyössä Euroopan alueiden komitean kanssa.

Komissio julkaisee verkoston perustamiseksi hakemuspyynnön, joka on suunnattu paikallishallinnon yksiköille (esim. kunta, maakunta, lääni tai alue), jotka haluavat toimia komission kumppaneina ja viestiä EU:n toiminnasta ruohonjuuritasolla nimittämällä paikallisesti vaaleilla valitun edustajan ”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -verkoston jäseneksi.

 

Paikallishallinnon yksikön ja Euroopan komission välisen kumppanuussuhteen solmiminen

”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -projektiin perustuvan kumppanuussuhteen solmimisesta kiinnostuneen paikallishallinnon yksikön tulisi täyttää verkossa saatavilla oleva hakemuslomake. Lomakkeen mukana tulee toimittaa allekirjoitettu vakuutus (PDF), jossa yksikkö ilmaisee mielenkiintonsa ruohonjuuritason Eurooppa-viestintään keskittyvää kumppanuutta kohtaan ja sitoutuu nimittämään paikallisesti vaaleilla valitun edustajan. Kumppanuus alkaa, kun Euroopan komissio hyväksyy hakemuslomakkeen.

Euroopan komissio ilmoittaa hyväksymisestä kumppanille sähköpostitse ja lähettää paikallishallinnon yksikölle metallisen kilven, joka kertoo tästä kumppanuudesta.

Euroopan komissio suhtautuu erityisen myönteisesti naisten ja aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden nimittämiseen verkoston jäseniksi.

Kumppanuuteen ei liity mitään taloudellisia velvoitteita tai oikeuksia.

Kumppanuuden tavoite

Kumppanuuden tavoitteena on auttaa ja kannustaa paikallisia edustajia esittelemään EU:n politiikkaa, toimia ja aloitteita objektiivisesti omalla alueellaan ja edistämään keskustelua tästä politiikasta, toimista ja aloitteista.

Kumppanuuden kesto

Kumppanuus on voimassa koko verkoston olemassaolon ajan. Pilottiprojektina perustetun verkoston arvioidaan tällä hetkellä jatkavan toimintaansa vähintään kahden vuoden ajan. Toiminnan jatkuminen tämän jälkeen riippuu projektin alkuvaiheessa saavutettujen tulosten arvioinnista.

Paikallishallinnon yksikkö tai Euroopan komissio voi päättää kumppanuuden kirjallisella ilmoituksella, joka on lähetettävä kolme kuukautta ennen päättymispäivämäärää. Kumppanuus voidaan myös päättää välittömästi, jos paikallishallinnon yksikkö ei täytä määriteltyjä velvoitteita. 

Suhteet paikallishallinnon yksikköön

Paikallishallinnon yksikön on nimitettävä ”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -verkoston kumppanina yksi paikallisesti vaaleilla valittu edustaja verkoston jäseneksi ja allekirjoitettava yhdessä tämän jäsenen kanssa vakuutus (PDF), jossa paikallishallinnon yksikkö sitoutuu täyttämään alla kuvatut vaatimukset.

  • Jos jäsen ei kykene mistä tahansa syystä jatkamaan verkoston toimintaan osallistumista, paikallishallinnon yksikön on taattava jatkuvuus nimittämällä uusi edustaja. Uuden jäsenen tulee lähettää välittömästi uusi vakuutus, joka sisältää selkeän viittauksen alkuperäiseen hakemukseen ja hyväksymiskirjeeseen.
  • Jäsen voidaan erottaa verkostosta, jos hänen toimintansa katsotaan vaikuttaneen haitallisesti verkoston yleiseen toimintaan ja tavoitteisiin tai jos se on selkeässä ristiriidassa unionin arvojen kanssa. Erottaminen voi tapahtua sen jälkeen, kun Euroopan komissio on tehnyt asiaa koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön ja kun jäsenelle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi. Yksikön on nimitettävä tällaisessa tapauksessa uusi jäsen.

Välitason yksiköt ja erityisesti maakunnat, alueet, metropolialueet, kuntayhtymät ja muut virallisesti paikallishallinnon yksiköille strategista ohjausta ja taloudellista ja teknistä tukea tarjoamaan sitoutuneet julkishallinnon yksiköt voivat hakea ja tulla tunnustetuiksi kumppaneina koordinoivassa roolissa. Koordinaattorin roolissa kumppaneiksi hakevat paikallishallinnon yksiköt nimittävät yhteyshenkilön (joka ei ole paikallispäättäjä), joka liittyy verkostoon tarkkailijana ja pyrkii tekemään projektia tunnetuksi paikallishallinnon yksikköjen keskuudessa. Näiden yksikköjen tehtävänä on tuen tarjoaminen. Paikallishallinnon yksikön tulisi ilmoittaa tällaisessa tapauksessa hakemuslomakkeessa, että se hakee jäsenyyttä ”koordinaattorin” roolissa.

Suhteet nimitettyyn paikallisesti valittuun edustajaan

Paikallisesti vaaleilla valitun edustajan (”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -verkoston jäsen) on allekirjoitettava vakuutus, jossa jäsen sitoutuu täyttämään alla kuvatut vaatimukset.

  • Säännöllinen osallistuminen oman vaalipiirin jäsenten ja/tai paikallisen median kanssa käytäviin keskusteluihin ja debattiin EU:n toteuttamista yleisistä poliittisista aloitteista ja toimenpiteistä. Yleisenä tavoitteena on kannustaa kansalaisia osallistumaan EU:n tulevaisuutta ja muita EU:hun liittyviä aiheita koskevaan keskusteluun.
  • EU:n politiikan, toimien ja aloitteiden esitteleminen objektiivisesti ja tarkkoihin ja luotettaviin tietoihin perustuen.
  • Osallistuminen verkoston päivittäiseen toimintaan toimimalla aktiivisesti verkkoalustalla ja osallistumalla Euroopan komission tarjoamiin seminaareihin ja vierailuihin (niiden saatavuudesta riippuen). Muiden vaadittujen tehtävien suorittaminen, kuten vastaaminen keskimäärin kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin kyselyihin ja palautteen antaminen verkostoon liittyvästä toiminnasta.

Komissio tarjoaa paikallisesti valitulle edustajalle (”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” ‑verkoston jäsen) alla kuvatut materiaalit ja resurssit.

  • Viestintämateriaalit ja säännölliset tietopäivitykset, jotka helpottavat kansalaisten kanssa käytäviä EU:hun liittyviä keskusteluja.
  • Resurssitilanteesta riippuen mahdollisuus fyysisiin tai etävierailuihin Euroopan komission vierailukeskukseen Brysselissä; nämä vierailut järjestetään mahdollisuuksien mukaan edustajan omalla kielellä.
  • Pääsy interaktiiviselle alustalle, joka edistää vuorovaikutusta verkoston muiden jäsenten kanssa.
  • EU:n muuhun paikallispäättäjille ja paikallishallinnon yksiköille suunnattuun toimintaan – ja erityisesti Euroopan alueiden komitean ja sen eurooppalaisen alue- ja paikallispäättäjien verkoston toimintaan – liittyvät tiedot sekä mahdollisuudet tämän toiminnan seuraamiseen ja siihen osallistumiseen.

Täydentävyys suhteessa eurooppalaiseen alue- ja paikallispäättäjien verkostoon (European Network of Regional and Local EU Councillors)

”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -verkoston jäsenyys täydentää osallistumista mahdollisten luonteeltaan vastaavien kansallisten verkostojen sekä Euroopan alueiden komitean perustaman eurooppalaisen alue- ja paikallispäättäjien verkoston toimintaan. Alueiden komitean eurooppalaisen alue- ja paikallispäättäjien verkoston jäseniä kannustetaan liittymään myös ”Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa” -verkostoon ja päinvastoin.

Henkilötietojen käsittely

Hakemuspyyntöön sisältyviä tai siihen liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien palveluiden tarjoamiseen liittyvät tiedot, käsitellään ja käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Kyseinen asetus koskee luonnollisten henkilöiden suojelua unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Käsittelytoimista on annettu lisätietoa tietosuojailmoituksessa.

Hakumenettely