Glavni sadržaj
Gradimo Europu s lokalnim dionicima
Poziv za prijavu

U nastavku pročitajte uvjete koji se primjenjuju i pridružite se mreži kao lokalna vlast (partner na projektu) ili imenovani izabrani dionik (član projekta).

Uvod

Europska unija prije svega je unija građana i vrijednosti, a odlikuje ju jedinstven sustav demokracije koji dopunjuje nacionalne, regionalne i lokalne demokratske sustave svih država članica i s njima uzajamno djeluje, a omogućuje i izravnu suradnju s građanima te civilnim društvom. Svi koji oblikuju budućnost Europe svjedoče o tome što znači biti dio Unije i koje su prednosti i posljedice njezinih politika i odabira.

Izvor: Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika EU-27 u Sibiuu (Rumunjska) 9. svibnja 2019., stranica 40

Prema tom načelu, Europski parlament pokrenuo je projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima.” Usmjeren je na gradnju mreže u EU-u lokalno izabranih predstavnika u svim državama članicama. Svrha je predstavljanje EU-a na terenu.

Europska komisija, Glavna uprava za komunikaciju, zadužena je za provedbu projekta u okviru Programa rada za 2021. godinu. Komisija provodi projekt u bliskoj suradnji s Europskim odborom regija.

Kako bi se uspostavila mreža, Komisija objavljuje poziv za podnošenje prijava za lokalne vlasti (općine, pokrajine, županije ili regije) koje žele postati partneri Komisije u predstavljanju EU-a na terenu imenovanjem lokalno izabranog predstavnika za člana mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”.

Sklapanje partnerstva između lokalne vlasti i Europske komisije

Lokalna vlast koja želi sklopiti partnerstvo u kontekstu projekta „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” treba ispuniti internetski obrazac za prijavu. Obrascu je priložena potpisana izjava (PDF), u kojoj se iskazuje interes i predanost partnerstvu u vezi s predstavljanjem Europe na terenu imenovanjem lokalno izabranog predstavnika. Partnerstvo započinje kad Europska komisija prihvati obrazac za prijavu.

Europska komisija to prihvaćanje potvrđuje pismom poslanim putem e-pošte partneru i šalje lokalnoj vlasti metalnu pločicu kojom se priznaje ovo strateško savezništvo.

Europska komisija za članove mreže posebno pozdravlja imenovanje žena ili članova skupina koje su nedovoljno zastupljene.

Partnerstvo ne uključuje nikakve financijske transakcije.

Cilj partnerstva

Cilj partnerstva pomoći je i potaknuti lokalne predstavnike da objektivno prezentiraju politike, djelovanje i inicijative EU-a svojoj izbornoj jedinici te promiču razgovor i raspravu o tim politikama, djelovanjima i inicijativama.

Trajanje partnerstva

Partnerstvo vrijedi cijelo vrijeme trajanja mreže. Vrijeme trajanja mreže, uspostavljene kao pilot projekt, trenutačno se procjenjuje na najmanje 2 godine. Njezino produljenje ovisit će o rezultatima projekta u njegovoj početnoj fazi, nakon evaluacije.

Lokalna vlast i Europska komisija mogu raskinuti partnerstvo uz pisanu obavijest poslanu 3 mjeseca prije datuma raskida ili s trenutačnim učinkom u slučaju da lokalna vlast ne poštuje ove obveze.

Odnosi s lokalnim vlastima

Lokalna vlast, kao partner mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”, imenovat će jednog lokalno izabranog dionika za člana mreže, te zajedno s članom potpisati izjavu (PDF) kojom se lokalna vlast obvezuje na sljedeće:

  • u slučaju da član iz bilo kojeg razloga više nije dostupan za nastavak u okviru mreže, lokalna vlast mora osigurati kontinuitet imenovanjem novog člana, a novi član mora bez odlaganja dostaviti novu izjavu s jasnim upućivanjem na početnu prijavu i početno pismo o prihvaćanju.
  • na propisno opravdan zahtjev Europske komisije i nakon što je članu dala priliku očitovanja, imenovanje člana može biti prekinuto ako djelovanje tog člana ili članice ugrožava cilj mreže ili je očito nespojivo s vrijednostima na kojima se temelji Unija. U tom slučaju, bit će potrebno imenovati novog člana.

Vlasti srednje razine, a posebno pokrajinske, regionalne, gradska područja, grupe lokalnih vlasti i bilo koje javno tijelo koje se službeno obvezuje na pružanje strateških smjernica, financijske i tehničke podrške lokalnim vlastima mogu se prijaviti i biti prepoznati kao partneri s ulogom koordinatora. Lokalne vlasti koje se prijavljuju u ulozi koordinatora imenuju osobu za kontakt, a ne lokalnog dionika, koja će biti primljena u mrežu kao promatrač, kako bi pomogla u promicanju projekta među lokalnim vlastima. Njihova je uloga pružanje podrške. U tom slučaju, lokalne vlasti trebaju u obrascu za prijavu naznačiti svoju ulogu kao „koordinator”.

Odnosi s imenovanim lokalno izabranim predstavnikom

Lokalno izabrani predstavnik (član mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”) potpisat će izjavu kojom se član obvezuje na sljedeće:

  • Redovito sudjelovanje u razgovorima i raspravama s članovima svoje izborne jedinice ili lokalnim medijima o općim političkim inicijativama te mjerama koje provodi EU. Opći cilj je poticati građane da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a i drugim temama povezanim s EU-om.
  • Objektivno predstavljanje politika, djelovanja i inicijativa EU-a, na temelju točnih i pouzdanih informacija.
  • Sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima mreže sudjelovanjem na internetskoj platformi, u seminarima i posjetima koje nudi Europska komisija (ovisno o dostupnosti). Dodatne obveze uključuju sudjelovanje u anketama koje se provode otprilike dvaput godišnje i pružanje povratnih informacija o aktivnostima poduzetim u kontekstu mreže.

Komisija će imenovanom lokalno izabranom predstavniku (članu mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”) omogućiti materijale i resurse u nastavku.

  • Komunikacijske materijale i redovito ažuriranje informacija kako bi mu pomogla u komunikaciji s građanima o pitanjima EU-a.
  • Ovisno o dostupnosti resursa, pristup prioritetnim posjetima Centru za posjetitelje Europske komisije u Bruxellesu, fizičkim ili digitalnim, organiziranim na njihovom jeziku, kada je to moguće.
  • Pristup interaktivnoj platformi za poticanje interakcije s drugim članovima mreže.
  • Informacije o drugim inicijativama EU-a posvećenim lokalnim dionicima i lokalnim vlastima, uključujući posebno aktivnosti Odbora regija i njegove Mreže regionalnih i lokalnih dionika za EU te mogućnosti praćenja i doprinosa njihovim aktivnostima.

Komplementarnost s Europskom mrežom regionalnih i lokalnih savjetnika za EU

Članstvo u mreži „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” komplementarno je sudjelovanju u nacionalnim mrežama usporedive prirode, ako postoje, te u Europskoj mreži regionalnih i lokalnih dionika za EU koju je uspostavio Odbor regija. Članovi Europske mreže regionalnih i lokalnih dionika za EU Odbora regija, potiču se na pridruživanje mreži „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” i obratno.

Obrada osobnih podataka

Osobni podaci koji su uključeni u ili se odnose na ovaj poziv i njegovu provedbu, uključujući podatke vezane uz pružanje usluga obrađivat će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.  Daljnje informacije o postupcima obrade možete pronaći u izjavi o zaštiti osobnih podataka.

Postupak prijave