Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Διαβάστε παρακάτω τους όρους που ισχύουν και συμμετάσχετε στο δίκτυο ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (εταίρος του έργου) ή ως διορισμένος αιρετός εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης (μέλος του έργου).

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά κύριο λόγο μια ένωση ανθρώπων και αξιών – με ένα μοναδικό σύστημα δημοκρατίας το οποίο συμπληρώνει τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά δημοκρατικά συστήματα όλων των κρατών μελών και αλληλεπιδρά με αυτά, σε άμεση συνεργασία με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της Ευρώπης οφείλουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο εξηγώντας τι σημαίνει να αποτελεί κανείς μέρος αυτής της Ένωσης και προβάλλοντας τα οφέλη ή τις συνέπειες των πολιτικών και των επιλογών της.

Πηγή: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ-27 στο Σιμπίου (Ρουμανία) στις 9 Μαΐου 2019, σελίδα 40

Βάσει αυτής της αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την ΕΕ σε τοπικό επίπεδο.

Την ευθύνη της υλοποίησης του έργου έχει η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο Προγράμματος εργασίας της ΓΔ COMM για το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί το έργο σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Για τη δημιουργία του δικτύου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους, δημοτικές/τοπικές κοινότητες, δημοτικές ενότητες ή περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες) που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προώθηση του διαλόγου για το μέλλον της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, διορίζοντας έναν αιρετό εκπρόσωπό τους ως μέλος του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Σύναψη συνεργασίας ανάμεσα στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία στο πλαίσιο του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» οφείλει να συμπληρώσει τη διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από υπογεγραμμένη δήλωση (PDF), εκφράζοντας ρητά το ενδιαφέρον του και τη δέσμευσή του να συνεργαστεί ως εταίρος στην προώθηση του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο, διορίζοντας ως μέλος του εν λόγω δικτύου έναν αιρετό εκπρόσωπό του. Η συνεργασία ξεκινά με την αποδοχή της αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί την αποδοχή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εταίρο και αποστέλλει στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης μια μεταλλική πλακέτα, ενδεικτική της συμμετοχής του σε αυτή τη στρατηγική συμμαχία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί ιδιαίτερα τον διορισμό γυναικών ή μελών υποεκπροσωπούμενων ομάδων στο δίκτυο.

Στη συνεργασία δεν συμπεριλαμβάνεται κανενός είδους οικονομική συναλλαγή.

Σκοπός της συνεργασίας

Η συνεργασία αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας και στην παρότρυνση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρουσιάσουν τις πολιτικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ αντικειμενικά στα μέλη της εκλογικής τους περιφέρειας και να προωθήσουν τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές τις πολιτικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες.

Διάρκεια της συνεργασίας

Η συνεργασία ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του δικτύου. Επί του παρόντος, το δίκτυο, ως υφιστάμενο πιλοτικό έργο, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο έτη.Η περαιτέρω παράταση του έργου θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά την αρχική του φάση.

Τόσο ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύνανται να λύσουν τη συνεργασία με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λύσης ή με άμεση ισχύ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με τις υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνει διά της παρούσας.

Σχέσεις με τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ως εταίρος στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης», οφείλει να διορίσει έναν αιρετό εκπρόσωπό του ως μέλος του δικτύου και να συνυπογράψει με το εν λόγω μέλος μια δήλωση (PDF) διά της οποίας ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης θα δεσμεύεται ότι:

 • Σε περίπτωση κατά την οποία, το μέλος δεν είναι πλέον διαθέσιμο να συνεχίσει τη συμμετοχή στου στο δίκτυο για οποιονδήποτε λόγο, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να εξασφαλίσει τη συνέχιση της συμμετοχής του, διορίζοντας νέο μέλος. Το νέο μέλος οφείλει να υποβάλει, αμέσως, νέα δήλωση με σαφή αναφορά στην αρχική αίτηση και επιστολή αποδοχής.
 • Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφού δοθεί η δυνατότητα ακρόασης επί του θέματος στο μέλος, θα παύει τη συμμετοχή του, εφόσον οι ενέργειές του υπονομεύουν τους σκοπούς του δικτύου ή καταφανώς αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να διοριστεί νέο μέλος.

Ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης και ιδίως δημοτικές ενότητες, περιφέρειες, μητροπολιτικές περιοχές, ενώσεις τοπικών αυτοδιοικήσεων, καθώς και οποιαδήποτε δημόσια αρχή, η οποία δεσμεύεται επίσημα με την υποχρέωση παροχής στρατηγικής καθοδήγησης και χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και να αναγνωρισθεί ως εταίρος σε ρόλο συντονιστή. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για τον ρόλο συντονιστή, διορίζουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας – και όχι αιρετό εκπρόσωπο – προκειμένου να γίνει δεκτός στο δίκτυο ως παρατηρητής, με σκοπό να βοηθήσει στην προώθηση του έργου μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος τους συνίσταται στην παροχή υποστήριξης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αναφέρει στην αίτηση τον ρόλο του ως «συντονιστής».

Σχέσεις με τον διορισμένο ως μέλος, αιρετό εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο αιρετός εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, (μέλος του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»), οφείλει να υπογράψει μια δήλωση διά της οποίας το μέλος θα δεσμεύεται ότι:

 • Θα συμμετέχει τακτικά σε συζητήσεις και θα ανταλλάσσει απόψεις με τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας ή στα τοπικά ΜΜΕ, σχετικά με τις γενικές πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ. Η απώτερη επιδίωξη είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν στον διάλογο για το μέλλον της ΕΕ, καθώς και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΕ.
 • Θα παρουσιάζει τις πολιτικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, αντικειμενικά, με βάση ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες.
 • Θα συμμετέχει ενεργά:
  στις καθημερινές δράσεις του δικτύου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας,
  σε σεμινάρια και επισκέψεις που θα προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
  Στα επιπλέον καθήκοντά του συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε έρευνες που θα πραγματοποιούνται σε σχεδόν εξαμηνιαία βάση, καθώς και η παροχή εποικοδομητικών σχολίων και πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του δικτύου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παράσχει στον διορισμένο αιρετό εκπρόσωπο του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (μέλος του δικτύου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης») τα εξής:

 • Επικοινωνιακό υλικό  καθώς και τακτικά επικαιροποιούμενη πληροφόρηση, ως βοήθεια για τη συμμετοχή στον διάλογο με τους πολίτες για θέματα της ΕΕ.
 • Ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, πρόσβαση σε κατά προτεραιότητα είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακές επισκέψεις στο Κέντρο Επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, οι οποίες διοργανώνονται, όποτε είναι δυνατόν, στη γλώσσα του.
 • Πρόσβαση σε διαδραστική πλατφόρμα που προάγει την επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.
 • Πληροφόρηση σχετικά με τις λοιπές πρωτοβουλίες της ΕΕ για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημοτικούς/περιφερειακούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δραστηριοτήτων της Επιτροπής των Περιφερειών και του Δικτύου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ, καθώς και δυνατότητες παρακολούθησης και συνεισφοράς στις δραστηριότητές τους.

Συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ

Η συμμετοχή στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» είναι συμπληρωματική της συμμετοχής σε συγκρίσιμα εθνικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ, το οποίο συστάθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων, ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, επίσης, στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» και αντίστροφα.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται ή σχετίζονται με την παρούσα πρόσκληση και την υλοποίηση του έργου,όπως και όσα δεδομένα σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας, διατίθενται στη δήλωση περί ιδιωτικότητας.

Διαδικασία αίτησης συμμετοχής