Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla
Glao ar iarratais

Léigh thíos na téarmaí a bhaineann agus téigh isteach sa líonra mar chomhairleoir údaráis áitiúil (comhpháirtí tionscadail) nó mar chomhairleoir tofa ainmnithe (comhalta tionscadail).

Réamhrá

Is aontas daoine agus luachanna an tAontas Eorpach go príomha – le córas uathúil daonlathais a chomhlánaíonn agus a idirghníomhaíonn le córais dhaonlathacha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla na mBallstát uile, chomh maith le dul i mbun oibre go díreach le saoránaigh agus leis an tsochaí shibhialta. Tá ról ag gach duine a bhfuil baint acu le todhchaí na hEorpa maidir le míniú a thabhairt ar cad a chiallaíonn sé a bheith mar chuid den Aontas seo agus buntáistí nó iarmhairtí a chuid beartas agus roghanna a leagan amach.

Foinse: Cion an Choimisiúin Eorpaigh ag cruinniú neamhfhoirmiúil cheannairí AE27 in Sibiu (An Rómáin) ar 9 Bealtaine 2019, leathanach 40.

Bunaithe ar an bprionsabal seo, thionscain Parlaimint na hEorpa an tionscadal “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla.” Is é is aidhm leis líonra AE d’ionadaithe a toghadh go háitiúil ó na Ballstáit uile a chur le chéile. Féachfaidh siad leis an Aontas Eorpach a chur in iúl don phobal

Is é Ard-Stiúrthóireacht Cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh atá i gceannas ar fheidhmiú an tionscadail faoi Chlár Oibre 2021. Cuireann an Coimisiún an tionscadal chun feidhme i ndlúthchomhar le Coiste Eorpach na Réigiún.

Chun an líonra a bhunú, beidh an Coimisiún ag lainseáil glao ar iarratais ó údaráis áitiúla (bardais, cúigí, ranna nó réigiúin) ar mian leo a bheith ina gcomhpháirtithe de chuid an Choimisiúin maidir leis an Aontas Eorpach a chur in iúl don phobal trí ionadaí a toghadh go háitiúil a cheapadh mar chomhalta den líonra “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla”.

Críoch na comhpháirtíochta idir an t-údarás áitiúil agus an Coimisiún Eorpach

Ba chóir d’údarás áitiúil a fhéachann le comhpháirtíocht a thabhairt chun críche i gcomhthéacs “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla” an fhoirm iarratais ar líne a líonadh amach. Ag gabháil leis an bhfoirm cuirtear dearbhú sínithe (PDF), ina léirítear spéis agus gealltanas chun bheith mar chomhpháirtí chun an Eoraip a chur in iúl don phobal trí ionadaí a toghadh go háitiúil a cheapadh. Tosaíonn an chomhpháirtíocht nuair a ghlacann an Coimisiún Eorpach leis an bhfoirm iarratais.

Cuireann an Coimisiún an glacadh sin in iúl le litir a sheoltar tríd an ríomhphost chuig an gcomhpháirtí agus seoltar pláta miotail chuig an údarás áitiúil chun an comhaontas straitéiseach seo a admháil.

Fáiltíonn an Coimisiún Eorpach go háirithe roimh cheapadh ban nó baill de ghrúpaí tearcionadaithe mar chomhaltaí den líonra.

Ní chuimsíonn an chomhpháirtíocht idirbhearta airgeadais de chineál ar bith.

Aidhm na comhpháirtíochta

Tá sé mar aidhm ag an gcomhpháirtíocht cabhrú le hionadaithe áitiúla agus iad a spreagadh chun beartais, gníomhaíochtaí agus tionscnaimh an Aontais Eorpaigh a chur i láthair go hoibiachtúil dá dtoghcheantar agus chun plé agus díospóireacht a chur chun cinn faoi na beartais, na gníomhartha agus na tionscnaimh sin.

Fad tréimhse na comhpháirtíochta

Beidh an chomhpháirtíocht bailí ar feadh ré iomlán an líonra. Meastar faoi láthair gur dhá bhliain ar a laghad a mhairfidh an líonra, atá bunaithe mar threoirthionscadal. Braithfidh a fhadú breise ar thorthaí an tionscadail ina chéim thosaigh, bunaithe ar mheastóireacht tionscadail.

Féadfaidh an t-údarás áitiúil agus an Coimisiún an chomhpháirtíocht a fhoirceannadh le fógra scríofa a sheoltar 3 mhí roimh an dáta foirceanta, nó le héifeacht láithreach i gcás neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí a nglactar leo anseo ar thaobh an údaráis áitiúil. 

Caidreamh leis an údarás áitiúil

Déanfaidh an t-údarás áitiúil, mar chomhpháirtí de líonra “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla” comhairleoir amháin a toghadh go háitiúil a cheapadh mar chomhalta den líonra, agus in éineacht leis an gcomhalta sin, síneofar dearbhú (PDF) ina ngeallann an t-údarás áitiúil na rudaí seo a leanas a dhéanamh.

  • I gcás nach féidir leis an gcomhalta leanúint ar aghaidh mar chomhalta den líonra, ar chúis ar bith, is gá don údarás áitiúil comhleanúnachas a chinntiú trí chomhalta nua a cheapadh. Ní mór don chomhalta nua dearbhú nua a chur isteach láithreach, ina ndéantar tagairt shoiléir don iarratas bunaidh agus don litir ghlactha bhunaidh.
  • Ar iarratas cuí-réasúnaithe ón gCoimisiún, agus tar éis deis a thabhairt don chomhalta éisteacht a fháil ar an ábhar, is féidir ceapachán an chomhalta a fhoirceannadh má fhaightear gur bhain gníomhaíochtaí an chomhalta sin an bonn d’aidhm an líonra nó más léir go bhfuil siad ar neamhréir leis na luachanna ar a bhfuil an tAontas bunaithe. Sa chás sin, ní mór comhalta nua a cheapadh.

Is féidir le leibhéil idirmheánacha rialtais, agus go háirithe cúigí, réigiúin, limistéir uirbeacha, grúpaí d’údaráis áitiúla agus aon údarás poiblí a gheallann go hoifigiúil treoir straitéiseach, tacaíocht airgeadais agus theicniúil a sholáthar d’údaráis áitiúla iarratas a dhéanamh agus aitheantas a fháil mar chomhpháirtí le ról comhordaitheora. Ceapann údaráis áitiúla a dhéanann iarratas i ról comhordaitheora teagmhálaí – agus ní comhairleoir áitiúil – a cheapadh, lena ligean isteach sa líonra mar bhreathnóir, chun cuidiú le cur chun cinn an tionscadail i measc na n-údarás áitiúil. Ról tacaíochta is ea a bhíonn acu. Sa chás seo, ba chóir don údarás áitiúil a ról mar “chomhordaitheoir” a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais.

Caidreamh leis an ionadaí ceaptha a toghadh go háitiúil

Síneoidh an t-údarás áitiúil (mar chomhpháirtí de líonra “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla) dearbhú (PDF) ina ngeallann an t-údarás áitiúil na rudaí seo a leanas a dhéanamh.

  • Bheith páirteach go rialta i bplé agus i ndíospóireachta le muintir a dtoghcheantair nó leis na meáin áitiúla faoi na tionscnaimh agus na bearta polaitiúla ginearálta a chuireann an tAontas i gcrích. Is é a n-aidhm fhoriomlán saoránaigh a spreagadh le bheith páirteach i ndíospóireachtaí ar thodhchaí an Aontais agus ar thopaicí eile a bhaineann leis an Aontas.
  • Beartais, gníomhaíochtaí agus tionscnaimh AE a chur i láthair go hoibiachtúil, bunaithe ar fhaisnéis chruinn iontaofa.
  • Páirt a ghlacadh in oibríochtaí laethúla an líonra trí bheith páirteach san ardán ar líne, freastal ar sheimineáir agus ar chuairteanna a thairgeann an Coimisiún Eorpach (ag brath ar infhaighteacht). Áirítear ar dhualgais bhreise páirt a ghlacadh i suirbhéanna a dhéanfar faoi dhó nó mar sin sa bhliain, agus aiseolas a sholáthar ar ghníomhaíochtaí a rinneadh mar chomhalta den líonra.

Soláthróidh an Coimisiún na hábhair agus na hacmhainní seo a leanas don ionadaí ceaptha a toghadh go háitiúil (comhalta de líonra “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla”).

  • Ábhair chumarsáide agus nuashonruithe rialta faisnéise chun cabhrú leo dul labhairt le saoránaigh mar gheall ar shaincheisteanna AE.
  • Ag brath ar na hacmhainní atá ar fáil, rochtain ar chuairteanna tosaíochta ar Lárionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil, i bhfoirm fhisiceach nó dhigiteach, arna n-eagrú ina dteanga féin nuair is féidir.
  • Rochtain ar ardán idirghníomhach chun idirghníomhaíocht a chothú le comhaltaí eile den líonra.
  • Faisnéis faoi thionscnaimh eile de chuid an Aontais atá tiomnaithe do chomhairleoirí áitiúla agus d’údaráis áitiúla, lena n-áirítear go háirithe gníomhaíochtaí Choiste na Réigiún agus a Líonra de Chomhairleoirí Réigiúnacha agus Áitiúla AE, agus deiseanna chun a ngníomhaíochtaí a leanúint agus cur leo.

Comhlántacht leis an Líonra Eorpach de Chomhairleoirí Réigiúnacha agus Áitiúla AE

Comhlánaíonn comhaltacht sa líonra “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla” rannpháirtíocht i líonraí náisiúnta inchomparáide nuair is ann dóibh, agus i Líonra Eorpach na gComhairleoirí Réigiúnacha agus Áitiúla AE arna bhunú ag Coiste na Réigiún. Moltar do bhaill Líonra Eorpach na gComhairleoirí Réigiúnacha agus Áitiúla AE de chuid Choiste Eorpach na Réigiún, dul isteach i líonra “An Eoraip a Fhorbairt i gComhar le Comhairleoirí Áitiúla” agus a mhalairt a dhéanamh.

Próiseáil sonraí pearsanta

Déanfar sonraí pearsanta a áirítear sa ghlao reatha nó a bhaineann leis agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear sonraí a bhaineann le soláthar na seirbhísí, a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint do dhaoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, forais, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. Gheofar tuilleadh eolais ar an oibríocht phróiseála sa ráiteas príobháideachais.

An gnás iarratais