Pāriet uz galveno saturu
Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām
Uzaicinājums pieteikties

Iepazīstieties ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem un pievienojieties tīklam kā vietējā pašvaldība (projekta partneris) vai nozīmēts ievēlēts deputāts (projekta dalībnieks).

Ievads

“Eiropas Savienība galvenokārt ir cilvēku un vērtību apvienība ar unikālu demokrātijas sistēmu, kas papildina un mijiedarbojas ar visu dalībvalstu nacionālajām, reģionālajām un vietējām demokrātiskajām sistēmām, kā arī tieši sadarbojas ar iedzīvotājiem un pilsonisko sabiedrību.
Visiem, kas piedalās Eiropas nākotnes veidošanā, ir būtisks uzdevums skaidrot, ko nozīmē dalība šajā Savienībā un kādas ir Savienības politikas un lēmumu radītās priekšrocības vai sekas.”

Avots: Eiropas Komisijas ieguldījums ES-27 valstu un valdību vadītāju neformālajā sanāksmē Sibiu (Rumānijā) 2019. gada 9. maijā, 40. lpp.

Pamatojoties uz šo principu, Eiropas Parlaments uzsāka projektu “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”. Tā mērķis ir izveidot ES mēroga tīklu, kurā darbotos ievēlēti vietējie pārstāvji no visām dalībvalstīm. Viņu mērķis ir informēt par ES vietējā līmenī.

Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par projekta īstenošanu saskaņā ar 2021. gada darba programmu. Komisija īsteno šo projektu ciešā sadarbībā ar Eiropas Reģionu komiteju.

Lai izveidotu šo tīklu, Komisija izsludina uzaicinājumu pieteikties vietējām iestādēm (pašvaldībām, provincēm, departamentiem vai reģioniem), kas vēlas kļūt par Komisijas partneriem, nodrošinot saziņu ar ES vietējā līmenī ar ievēlēta vietējā deputāta starpniecību, kurš kļūs par tīkla “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” dalībnieku.

Partnerības noslēgšana starp vietējo pašvaldību un Eiropas Komisiju

Pašvaldībai, kas vēlas noslēgt partnerību projektā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa. Veidlapai tiek pievienots parakstīts paziņojums (PDF), kurā pausta interese un apņemšanās kļūt par partneri informēšanas par Eiropu nodrošināšanā vietējā līmenī, ieceļot ievēlētu vietējo pārstāvi. Partnerība tiek uzsākta, Eiropas Komisijā apstiprinot pieteikuma veidlapu.

Komisija paziņo par šādu apstiprinājumu, nosūtot partnerim e-pasta vēstuli, un nosūta vietējai pašvaldībai metāla plāksnīti, kas apliecina šo stratēģisko aliansi.

Eiropas Komisija īpaši aicina kā tīkla dalībniekus iecelt sievietes vai nepietiekami pārstāvētu grupu pārstāvjus.

Partnerība neietver nekāda veida finanšu darījumus.

Partnerības mērķis

Partnerības mērķis ir palīdzēt un mudināt vietējos pārstāvjus sniegt objektīvu informāciju saviem vēlētājiem par ES politiku, pasākumiem un iniciatīvām, kā arī veicināt diskusijas un debates par attiecīgajām politikām, pasākumiem un iniciatīvām.

Partnerības ilgums

Partnerība ir spēkā visu tīkla darbības laiku. Pašlaik tiek plānots, ka tīkla, kas tiek veidots kā pilotprojekts, darbības ilgums būs vismaz 2 gadi. Tā darbības pagarinājums būs atkarīgs no projekta rezultātiem sākotnējā posmā pēc projekta novērtējuma.

Gan vietējā pašvaldība, gan Eiropas Komisija var izbeigt partnerību, nosūtot rakstisku paziņojumu trīs mēnešus pirms izbeigšanas dienas, vai partnerību var izbeigt nekavējoties, ja vietējā pašvaldība nepilda šajā dokumentā noteiktās saistības.

Attiecības ar vietējo pašvaldību

Vietējā pašvaldība, kā tīkla “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” dalībniece, ieceļ vienu vietēji ievēlētu deputātu par tīkla dalībnieku un kopā ar šo dalībnieku paraksta paziņojumu (PDF), ar ko vietējā pašvaldība uzņemas tālāk norādītās saistības.

  • Gadījumā, ja tīkla dalībnieks kādu iemeslu dēļ vairs nevar turpināt darbu tīklā, vietējai pašvaldībai ir jānodrošina nepārtrauktība, ieceļot jaunu dalībnieku. Jaunajam dalībniekam nekavējoties jāiesniedz jauns paziņojums, skaidri norādot atsauci uz sākotnējo pieteikumu un sākotnējo apstiprinājuma vēstuli.
  • Saņemot pienācīgi pamatotu Eiropas Komisijas pieprasījumu un pēc tam, kad dalībniekam ir dota iespēja tikt uzklausītam, izbeigt dalībnieka dalību, ja tiek konstatēts, ka dalībnieka rīcība ir kaitējusi tīkla vispārējai darbības jomai vai ir acīmredzami nesavienojama ar Savienības pieņemtajām vērtībām. Šādā gadījumā būs jāieceļ jauns dalībnieks.

Starppašvaldību līmeņa iestādes, jo īpaši provinces, reģioni, lielpilsētu teritorijas, vietējo pašvaldību apvienības un jebkāda valsts sektora iestāde, kas oficiāli apņemas sniegt stratēģiskas vadlīnijas, finansiālu un tehnisku atbalstu vietējām pašvaldībām, var pieteikties un tikt atzīta par partneri ar koordinatora lomu. Vietējās iestādes, kas piesakās koordinatora lomai, ieceļ kontaktpersonu — nevis vietējo padomdevēju —, kas tiek uzņemta tīklā kā novērotājs, lai palīdzētu popularizēt projektu vietējās pašvaldībās. Viņa/viņas pienākums ir nodrošināt atbalstu. Šādā gadījumā vietējai iestādei pieteikuma veidlapā jānorāda, ka tā darbojas kā “koordinators”.

Attiecības ar ievēlēto vietējo pārstāvi

Ievēlēts vietējais pārstāvis (tīkla “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” dalībnieks) paraksta paziņojumu, ar ko dalībnieks uzņemas tālāk norādītās saistības.

  • Regulāri iesaistīties diskusijās un debatēs ar sava vēlēšanu apgabala pārstāvjiem vai vietējiem plašsaziņas līdzekļiem par ES īstenotajām vispārējām politiskajām iniciatīvām un pasākumiem. Vispārējais mērķis ir mudināt iedzīvotājus iesaistīties debatēs par ES nākotni un citiem ar ES saistītiem jautājumiem.
  • Sniegt objektīvu informāciju par ES politiku, darbībām un iniciatīvām, pamatojoties uz precīzu un uzticamu informāciju.
  • Piedalīties tīkla ikdienas darbībā, piedaloties tiešsaistes platformā, apmeklējot Eiropas Komisijas piedāvātos seminārus un vizītes (atkarībā no pieejamības). Papildu pienākumi ietver dalību aptaujās, kas tiek veiktas aptuveni divas reizes gadā, un atsauksmju sniegšanu par tīkla ietvaros veiktajiem pasākumiem.

Komisija ieceltā ievēlētā vietējā pārstāvja (tīkla “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” dalībnieka) vajadzībām nodrošina šādus materiālus un resursus:

  • saziņas materiālus un regulāru jaunāko informāciju, lai palīdzētu viņiem iesaistīt iedzīvotājus ES jautājumos;
  • atkarībā no resursu pieejamības piekļuvi Eiropas Komisijas Apmeklētāju centra Briselē prioritāriem fiziskiem vai digitāliem apmeklējumiem, kas pēc iespējas tiek organizēti dalībnieka valodā;
  • piekļuvi interaktīvai platformai, lai veicinātu mijiedarbību ar citiem tīkla dalībniekiem;
  • informāciju par citām ES iniciatīvām, kas veltītas vietējiem padomdevējiem un vietējām pašvaldībām, tostarp jo īpaši par Reģionu komitejas un tās Reģionālo un vietējo ES padomdevēju tīkla darbību, kā arī par iespējām sekot līdzi un sniegt ieguldījumu viņu darbībā.

Papildināmība ar Eiropas reģionālo un vietējo ES pašvaldību tīklu

Dalība tīklā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” papildina dalību līdzīgos valstu tīklos, ja tādi pastāv, kā arī Reģionu komitejas izveidotajā Eiropas reģionālo un vietējo ES pašvaldību tīklā. Reģionu komitejas Eiropas Reģionālo un vietējo ES pašvaldību tīkla dalībnieki tiek aicināti pievienoties arī tīklam “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” un otrādi.

Personas datu apstrāde

Personas datus, kas iekļauti šajā uzaicinājumā vai ir saistīti ar šo uzaicinājumu un tā īstenošanu, tostarp ar pakalpojumu sniegšanu saistītos datus, apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu aprit. Plašāka informācija par apstrādes darbībām ir atrodama paziņojumā par konfidencialitāti.

Pieteikšanās procedūra