Направо към основното съдържание
Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление
Покана за представяне на кандидатури

Прочетете по-долу условията, които се прилагат, и се присъединете към мрежата като местен орган (партньор на проекта) или определен от местния орган представител на местното самоуправление (член на проекта).

Въведение

Европейският съюз е преди всичко съюз на хората и ценностите, с уникална система на демокрация, която се допълва и взаимодейства с националните, регионалните и местните демократични системи на всички държави членки, като работи и пряко с гражданите и гражданското общество. Всички тези, за които бъдещето на Европа е от значение, трябва да играят роля при разясняването на това какво означава да си част от този Съюз, и при открояването на ползите или последиците от неговите политики и решения.

Източник: Принос на Европейската комисия към неформалната среща на ръководителите на ЕС-27 в Сибиу (Румъния) на 9 май 2019 г., страница 40

Основавайки се на този принцип, Европейският парламент инициира проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“.Той е насочен към изграждането на европейска мрежа от местни представители на изборни длъжности от всички държави членки. Тяхната цел ще е комуникация по въпросите на ЕС по места.

Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия отговаря за изпълнението на проекта в рамките на Работната програма за 2021 г.. Комисията изпълнява проекта в тясно сътрудничество с Европейския комитет на регионите.

С цел създаване на мрежата Комисията отправя покана за представяне на кандидатури от местни органи (община, провинция, департамент или регион), желаещи да станат партньори на Комисията за комуникация по въпросите на ЕС по места, като определят местен представител на изборна длъжност за член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“.

Сключване на партньорство между местния орган и Европейската комисия

Местният орган, който възнамерява да сключи партньорство в контекста на проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, трябва да попълни формуляра за кандидатстване онлайн. Формулярът се придружава от подписана декларация (PDF) за изразяване на интерес и поемане на ангажимент да стане партньор по комуникиране на/за информиране по въпросите на ЕС на място чрез определянето на местен представител на изборна длъжност. Партньорството започва с приемането на формуляра за кандидатстване от Европейската комисия.

Европейската комисия уведомява партньора за приемането на формуляра с писмо по електронна поща и изпраща на местната власт метална табела/плоча в потвърждение на този стратегически съюз.

Европейската комисия насърчава по-специално определянето на жени или членове на слабо представени групи за членове на мрежата.

Партньорството не включва операции с финансови средства от какъвто и да е вид.

Цел на партньорството

Целта на партньорството е да се подпомагат и насърчават представителите на местното самоуправление да представят обективно политиките, действията и инициативите на ЕС пред избирателите си и да насърчават обсъждания и дебати за тези политики, действия и инициативи.

Продължителност на партньорството

Партньорството е валидно за цялата продължителност на действие на мрежата. Продължителността на действие на мрежата, създадена като пилотен проект, понастоящем се очаква да бъде най-малко 2 години. По-нататъшното удължаване на действието ѝ ще зависи от резултатите на проекта в началната му фаза след оценяване.

Както местната власт, така и Европейската комисия имат право да прекратят партньорството с писмено известие, изпратено 3 месеца преди датата на прекратяване, или с незабавно влизане в сила в случай на неспазване на поетите с този документ задължения от страна на местния орган.

Отношения с местния орган

Местният орган, като партньор на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, определя един представител на местното самоуправление за член на мрежата и съвместно с този член подписва декларация (PDF), в която поема следните ангажименти:

  • В случай че членът няма възможност да продължи работата си в мрежата по каквато и да е причина, местният орган трябва да осигури приемственост, като определи нов член. Новият член трябва незабавно да изпрати нова декларация с ясна препратка към първоначалното заявление и първоначалното писмо за приемане.
  • След надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия и след като бъде предоставена възможност на члена на мрежата да бъде изслушан, назначаването му може да бъде прекратено, ако се установи, че действията му подкопават цялостния обхват на мрежата или са явно несъвместими с ценностите, заложени в Съюза. В такъв случай трябва да бъде определен нов член.

Междинните нива на управление, и по-специално провинции, региони, градски райони, групирания на местни власти и всеки публичен орган, който официално се ангажира с предоставянето на стратегическо ръководство, финансова и техническа помощ на местни власти, могат да кандидатстват и да бъдат признати като партньори с роля на координатори. Местните органи, кандидатстващи за роля на координатори, определят лице за контакт — а не представител на местното самоуправление — което да бъде прието в мрежата като наблюдател, за да подпомага популяризирането на проекта сред местните органи. Тяхната роля е да предоставят подкрепа. В този случай местният орган трябва да посочи във формуляра за кандидатстване, че ролята му е на „координатор“.

Отношения с определения местен представител на изборна длъжност

Местният представител на изборна длъжност (член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“) подписва декларация (PDF), в която поема следните ангажименти:

  • Да участва в дискусии и дебати с членове на избирателния си район или в местните медии, посветени на общите политически инициативи и на мерките, провеждани от ЕС. Общата цел е да се насърчават гражданите да участват в дебати за бъдещето на ЕС и други теми, свързани с ЕС.
  • Да представя политиките, действията и инициативите на ЕС обективно, въз основа на точна и достоверна информация.
  • Да взема участие в ежедневните дейности на мрежата, като участва в онлайн платформата, включва се в семинари и посещения, предлагани от Европейската комисия (в зависимост от възможността за участие). Допълнителните задължения включват участие в анкети, провеждани приблизително два пъти годишно, и предоставяне на обратна информация за дейностите, предприемани в контекста на мрежата.

Комисията предоставя следните материали и ресурси на определения местен представител на изборна длъжност (член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“):

  • Комуникационни материали и редовна актуална информация, за да го подпомага в общуването му с гражданите по проблемите на ЕС;
  • В зависимост от наличието на ресурси — достъп до приоритетни посещения в Посетителския център на Европейската комисия в Брюксел, физически или виртуални, организирани при възможност на родния му език;
  • Достъп до интерактивна платформа за по-доброто взаимодействие с други членове на мрежата;
  • Информация за други инициативи на ЕС, специално предназначени за представители на местното самоуправление и местните власти, включително, по-специално, дейностите на Комитета на регионите и неговата Европейска мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС, както и възможности за проследяване на техните дейности и за принос в тях.

Взаимно допълване с Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС

Членството в мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ допълва участието в национални мрежи с подобен характер, където съществуват такива, и в Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС, създадена от Комитета на регионите. Членовете на Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС се насърчават да се присъединят и към мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ и обратно.

Обработване на личните данни

Личните данни, включени в настоящата покана или свързани с нея и изпълнението на дейностите, включително данни, свързани с предоставянето на услуги, се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Допълнителна информация за операцията по обработване на лични данни може да се намери в декларацията за поверителност.

Процедура за кандидатстване